Pretend that it is Real! Convergence Culture in Practice

DSpace Repository

Pretend that it is Real! Convergence Culture in Practice

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Denward, Marie
dc.date.accessioned 2011-07-07T08:16:50Z
dc.date.available 2011-07-07T08:16:50Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 349 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-7104-096-1 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12240
dc.description Mediekonvergens definieras och förklaras oftast som en teknisk och industriell företeelse, som den process där ny teknik anpassas till den befintliga medieindustrin och dess produktionskulturer. I dagens hybrida medielandskap kan mediekonvergens också beskrivas som den sociala process och de aktiviteter som medieanvändare deltar i när de rör sig mellan olika medier i jakt på underhållning och erfarenheter. Mediekonvergens kan alltså bättre förklaras som en dubbelriktad process där de tidigare tydliga gränserna mellan produktion och konsumtion suddas ut. Avhandlingen behandlar den transmediala berättarproduktionen Sanningen om Marika och belyser flera av de olika typer av mediekonvergens som ägde rum i produktionen. I skapandet av detta s.k. deltagardrama kombinerade Sveriges Television, och det nystartade spelutvecklarföretaget The company P, sin expertis i teve- och spelproduktion. Under fem månader 2007 erbjöds Den svenska publiken kunde under 2007 delta i produktionens varierande aktiviteter, från tevetittande, webbaktiviteter i chattar och forum till deltagande i gatuspelsaktiviteter. Studien genomfördes med etnografiska fältstudier under produktionens design-, produktions- och implementationsfas. Analysen visar att, trots att företagens samarbete resulterade i olika former av konvergens, problem uppstod. Företagens olika medielogiker och dess skilda produktionskulturer skapade spänningar och friktion. De olika logiker och de kvalitetskrav som TV, internet och spel har försvårade skapandet av den hybrida produktionen, bl.a. användes olika metoder för publikens deltagande. Dessutom suddade de olika TV-genrerna som användes ut gränsen mellan fiktion och fakta. Spelaktiviteterna designades för att överbrygga skillnaden mellan fakta och dikt, bl.a. för att förstärka deltagarnas upplevelser. Analysen av deltagarnas upplevelser visar att deras uppfattningar och tolkningar skilde sig mycket åt. Vissa förstod att produktionen var fiktion, andra trodde att de deltog i ett verkligt sökande efter en försvunnen person. Slutligen konstateras att producenternas målsättning för deltagande och initiativtagande inte helt lyckades. Den asymmetriska relationen mellan medieproducenter och medieanvändare som alltid finns, underströk frågor om hierarkier, brist på deltagarens egenmakt och ojämlikhet mellan aktörerna. en_US
dc.description.abstract Media convergence has mainly been defined and explained as a technological and industrial phenomenon; as the process where new technologies are accommodated by existing media and communication industries and their cultures of production. One consequence of convergence in today’s hybrid media landscape is that the previously distinct borders between production and consumption have become blurred. This means that convergence also takes place as a bottom-up social process initiated by media users that move almost anywhere and everywhere in search of entertainment experiences of their liking. This thesis sheds light on the different types of media convergence that took place in the process of making the transmedia storytelling production Sanningen om Marika. The Swedish public service provider, SVT, and the pervasive games upstart company, The company P, combined their expertise in broadcasting and games development to craft this ‘participation drama’. During five months in 2007, the production offered Swedes nationwide rich possibilities to interact and participate, or just to watch or lurk on the production’s various platforms. Using an ethnographic approach, field studies were conducted throughout the design, implementation and production phases. The analysis shows that even if instances of convergence could be identified, the collaboration did not proceed smoothly. The companies’ different media logics with their differing cultures of production created tensions and frictions. The different logics of television, internet and games - different in quality demands and with different audience participation models - made it difficult to create a hybrid production. Television genres blurred fiction and facts, and the ordinary was blurred with activities of games and play in the production, making the audience reception and interpretations differ extensively. Lastly, the designed audience participation did not remove the asymmetrical relationship between producers and users in media, but instead highlighted issues of hierarchies, lack of participant empowerment and inequality between participants. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Faculty of Culture and Society, Malmö University en_US
dc.relation.ispartofseries Dissertation series in New Media, Public Spheres, and Forms of Expression, Faculty of Culture and Society, Malmö University;1
dc.subject media convergence en_US
dc.subject alternate reality games en_US
dc.subject broadcast television en_US
dc.subject pervasive games en_US
dc.subject culture of production en_US
dc.subject ethnography en_US
dc.subject game design en_US
dc.subject game development en_US
dc.subject transmedia storytelling en_US
dc.subject pervasive live action role-playing en_US
dc.subject fiction en_US
dc.subject reality en_US
dc.subject participatory culture en_US
dc.subject audience en_US
dc.subject interactivity en_US
dc.subject public service broadcasting en_US
dc.subject media studies en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Pretend that it is Real! Convergence Culture in Practice en_US
dc.type Doctoral Thesis
dc.identifier.paperprint 1 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
thesis.defence.date 2011-10-07
thesis.defence.time 13:00 en_US
thesis.defence.place Hörsalen i Ubåtshallen, Malmö högskola en_US
thesis.opponent.name Professor Jay Bolter, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics