Klimatsmart mat och hälsa

DSpace Repository

Klimatsmart mat och hälsa

Details

Files for download
Icon
pdf-Adobe Reader
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Klimatsmart mat och hälsa
Author Premovska, Galina
Date 2011
English abstract
2 CLIMATE FRIENDLY FOOD AND HEALTH IN SCHOOL AN INTERVIEW ON SCHOOL MEALS FROM THE SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL AND HEALTH PERSPECTIVES WITH EXEMPLES FROM MALMÖ GALINA PREMOVSKA Premovska, G. Climate friendly food and Health in School. An interview on school meals. Degree Project, 15 Credit Points. Public Health Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Public Health, 2011. ABSTRACT The purpose of this qualitative study is to examine the staff’ s knowledge of the Eat S.M.A.R.T.- model in Malmoe school restaurants. My aim is to identify what obstacles and possibilities there are with the implementation of the model politically, economically, ecologically and culturally. The investigations in this study are based on the bill of fare changes under Eat SMART model, published by Community Medicine at Stockholm County Council 2001. This model is a concrete proposal on how eating habits in the school can be changed in order to become more climate-friendly in view of environment and the health. The study was based on interviews which were made with four kitchen staff and two educators at four schools in Malmö, Sweden. The interviews were made to indicate how school staffs work in order to change school meals in accordance with the Eat S.M.A.R.T model. In analysing the material the hermeneutic approach was used to highlight what was relevant for this study. As theoretical perspective I assumed the salutogenic perspective, with focus on the SOC (Sense of Coherence). The results show that organic food has increased by approximately 20 percent despite a tight economy. In order to make a profit, Malmo school restaurants should be able to replace the so called "empty" calories, ice cream, potato chips, candy, soft drinks, etc. The Eat SMART.-model also means to reduce the proportion of meat and increase the proportion of plants, without increasing the total cost. Accordingly, central governing and clear decision making are significant for the transition to climate friendly and sustainable eating and organic food. However, there are some obstacles with regard to the purchasing of locally produced food and the law for the Public Purchasing Act. Keywords: climate friendly food, health, organic food, school meals, sustainable development.
Swedish abstract
development. 3 KLIMATSMART MAT OCH HÄLSA I SKOLAN EN INTERVJUSTUDIE OM SKOLMAT FRÅN HÅLLBARHETS- SAMT MILJÖMÄSSIGA OCH HÄLSOMÄSSIGA PERSPEKTIV MED EXEMPEL FRÅN MALMÖ STAD GALINA PREMOVSKA Premovska, G. Klimatsmart mat och hälsa i skolan. En intervjustudie om skolmat. Examensarbete i folkhälsovetenskap 15 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde folkhälsovetenskap, 2011. SAMMANFATTNING Syftet med denna empiriska intervjustudie är att undersöka personalens kunskaper om och användandet av Ät S.M.A.R.T.-modellen i Malmö skolrestauranger. Studien syftar till att identifiera vilka hinder och möjligheter finns det med implementeringen av modellen politiskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Undersökningarna i denna studie baseras på matsedelsförändringar enligt Ät S.M.A.R.T.-modellen, utgiven av Samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting 2001. I den modellen finns ett konkret förslag på hur matvanorna i skolorna bör förändras för att på sikt bli mer klimatsmarta med tanke på miljö och hälsa. Studien bygger på intervjuer som gjordes med fyra kökspersonal och två pedagoger vid fyra skolor i Malmö. Med intervjuerna avses att få en bättre förståelse för hur personalen försöker nå den aktuella förändringen av skolmaten. Jag använder en hermeneutisk ansats där jag lyfter fram intressanta synpunkter som uppkommer under intervjuerna. Som teoretiskt perspektiv jag utgått från är det salutogena perspektivet med fokus på KASAM (Känsla för Sammanhang). Resultatet visar att ekologiska livsmedel har ökat med ca 20 procent trots en snäv ekonomi. En förutsättning för att Malmö skolrestauranger ska tjäna på förslaget är att klimatsmart mat ska ersätta så kallade ”tomma kalorier”, glass, chips, godis, läsk, etc. Ät S.M.A.R.T.-modellen innebär dessutom att andelen kött ska minska och andelen vegetabilier ska öka, utan att öka den totala kostnaden. Slutsatsen är att central styrning och tydliga beslut främjar övergång till klimatsmart mat och ekologisk livsmedel. Det finns dock en del hinder, t.ex. försvåras upphandling av närproducerade livsmedel av lagen om offentlig upphandling. Nyckelord: ekologiska livsmedel, hållbar utveckling, hälsa, klimatsmart mat, skolmåltider.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12242 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics