Förbättrar "ST/HR-loopar" bedömning av ischemi vid arbets-EKG hos kvinnor?

DSpace Repository

Förbättrar "ST/HR-loopar" bedömning av ischemi vid arbets-EKG hos kvinnor?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Al-Mashat, Mariam
dc.contributor.author Akil, Shahnaz
dc.date.accessioned 2011-07-14T09:38:11Z
dc.date.available 2011-07-14T09:38:11Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 17 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12243
dc.description Arbetsutlöst myokardischemi kan diagnostiseras med arbetsprovet, främst genom parametern ST60-sänkning under arbete samt återhämtningsfasen. Tidigare studier har visat arbetsprovets låga diagnostiska förmåga av arbetsutlöst myokardischemi och klassificerat det som en osäker metod, speciellt för kvinnor, och få studier har gjorts på kvinnor för förbättring. En justering av ST60-sänkning med hänsyn till hjärtfrekvensen (HR) har gjorts i flera studier, i försök att utveckla diagnostiken. När hjärtfrekvensen ritas grafiskt mot ST60- sänkning erhålls en ST/HR loop bestående av arbetsfasen och återhämtningsfasen. Den normaliserade arean (NA), som erhålls från ST/HR- loopen, är ett mått på sannolikheten för ischemi och dess grad. Studiens syfte är att, utifrån ST/HR loopars NA-värden från arbetselektrokardiogram, avgöra om diagnostiken av ischemi hos kvinnor kan förbättras i jämförelse med den konventionella bedömningen som baseras på ST60-sänkningen i slutet av arbete. Myokardscintigrafi (facitmetoden) och arbetsprov har utförts på den klinisk fysiologiska avdelningen i lund. Kontrollgruppen bestod av 80 kvinnor med normal myokardscintigrafi medan gruppen ”sjuka” omfattar 26 patienter som med myokardscintigrafi bedömts ha arbetsutlöst myokardischemi. För att i denna studie påvisa om det föreligger en statistisk skillnad mellan sjuka och friska, gällande NA – värdet respektive ST60-sänkningen, användes t-testet. En skillnad mellan sjuka och friska med NA- värde kunde inte påvisas och den konventionella bedömningen med ST60-sänkning visade sig inte heller vara bättre än NA-värdet för bedömning av arbetsutlöst myokardischemi. Nyckelord: arbets- EKG, myokardischemi, myokardscintigrafi, normaliserad area, ST60- sänkning, ST/HR- loop. en_US
dc.description.abstract Exercise induced myocardial ischemia can be diagnosed with exercise–ECG, mainly through the parameter ST60-depression during the exercise and recovery phases. However, its low diagnostic accuracy, especially in women, has been proven. An adjustment of the ST60-depression with the heart rate has been done in several studies to develop the diagnosis. When the heart rate is plotted against the ST60-depression, an ST/HR- loop is obtained where both the exercise and recovery phases are included. The normalised area (NA) of the loop is believed to be significant for the diagnosis of ischemia. The aim of the study is to decide if the diagnosis of ischemia in women can be improved with the normalised area of the loop, from exercise– ECG, compared to the conventional assessment with ST60-depression at the end of exercise. Myocardial scintigraphy (the reference method) and exercise- ECG have been performed at the department of clinical physiology in Lund. The control group included 80 women with a normal myocardial scintigraphy while the other group consists of 26 patients who, according to their myocardial scintigraphy, have exercise induced myocardial ischemia. A distinction between the groups could not be made with the normalised area. The conventional assessment with ST60-depression was not better than the normalised area for the assessment of myocardial ischemia. Key words: Exercise- ECG, myocardial ischemia, myocardial scintigraphy, normalised area, ST60- depression, ST/HR-loop. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Exercise- ECG en_US
dc.subject Myocardial ischemia en_US
dc.subject Myocardial scintigraphy en_US
dc.subject Normalised area en_US
dc.subject ST60- depression en_US
dc.subject ST/HR-loop en_US
dc.title Förbättrar "ST/HR-loopar" bedömning av ischemi vid arbets-EKG hos kvinnor? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics