Computer support in mathematics education at upper secondary schools in Malmö

DSpace Repository

Computer support in mathematics education at upper secondary schools in Malmö

Details

Files for download
Icon
Datorstöd i matem ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Computer support in mathematics education at upper secondary schools in Malmö
Author Radenkovic, Gorica
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Mitt arbete handlar om datorn som hjälpmedel i matematikundervisningen på Malmös gymnasieskolor. Syftet med detta arbete var att kartlägga tillgången till och använd-ningen av datorn som hjälpmedel i matematikundervisningen på Malmös gymnasiesko-lor. Utgångspunkt för detta arbete var att större tillgång till datorerna leder till större användning. För att uppnå syftet har jag formulerat några frågeställningar om i hur stor utsträckning datorer används i matematikundervisningen och vilka datorprogram mate-matiklärarna använder på dessa skolor. Jag har även undersökt om det finns några framtida planer för förändring av tillgångar till och användning av datorer i undervisningen. För att svara på frågeställningarna och uppnå syftet har jag använt mig av enkätinsamling. Resultatet visar att datorerna används i liten utsträckning i undervisningen även om tillgången till datorerna är stor. Enligt matematiklärarna är brist på digital kompetens samt ekonomiska medel några anledningar till att datorerna inte används i någon större utsträckning i matematikundervisningen. Resultatet visar även att det inte finns några konkreta planer på att förändra användningen av datorerna i matematikundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Dator som hjälpmedel
datorstöd
datorprogram
gymnasieskola
matematik
matematikundervisning
tekniska hjälpmedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/12246 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics