Förmågan att tillvarata volontärers engagemang på olika nivåer i organisationen. Subjektiva erfarenheter inom Rädda Barnen.

DSpace Repository

Förmågan att tillvarata volontärers engagemang på olika nivåer i organisationen. Subjektiva erfarenheter inom Rädda Barnen.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Förmågan att tillvarata volontärers engagemang på olika nivåer i organisationen. Subjektiva erfarenheter inom Rädda Barnen.
Author Nilsson, Camilla
Date 2010
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar volontärers engagemang i den ideella organisationen Rädda Barnen, med syftet att belysa hur organisationens struktur samt samarbetet mellan volontärer och tjänstemän inom organisationen påverkar volontärernas engagemang. Mina tre frågeställningar var: a. Hur är Rädda Barnens organisation uppbyggd, hur styrs organisationens arbete och hur påverkar detta volontärernas engagemang, b. Hur upplever volontärerna organisationsstrukturen och samarbetet inom organisationen samt c. Hur upplever tjänstemännen att de har del i volontärernas engagemang i organisationen. För att besvara mina frågeställningar använde jag dokumentstudier samt semistrukturerade intervjuer med två tjänstemän och fem volontärer som arbetade på olika nivåer inom Rädda Barnen. Resultatet visade på att samarbetet mellan volontärerna och tjänstemännen har betydelse för volontärernas engagemang i organisationen. Detta då tjänstemännen genom att utgöra ett stöd istället för att leda volontärerna, möjliggör för volontärerna att utforma sitt engagemang i organisationen. Organisationsstrukturen visade sig möjliggöra för volontärerna och tjänstemännen att till stor del själva utforma detta samarbete. Tjänstemännens svar visade på en svårighet de ofta upplevde mellan att ge volontärerna stor frihet och stödja deras engagemang å ena sidan och samtidigt verka i riktning mot Rädda Barnens målsättning. Resultatet analyserades med utgångspunkt från tidigare forskning samt utifrån de teoretiska perspektiven symbolisk interaktionism i kombination med rollteorier och Maslows behovshierarki. Detta för att lyfta fram betydelsen av interaktionen mellan de två positionerna volontär och tjänsteman, inom ramen för organisationen samt belysa hur engagemanget motiveras av de behov människan har enligt Maslows behovshierarki.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Engagemang
Ideell organisation
Motivation
Rädda Barnen
Samarbete
Volontär
Handle http://hdl.handle.net/2043/12271 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics