Bedöma, lindra och utvärdera postoperativ smärta

DSpace Repository

Bedöma, lindra och utvärdera postoperativ smärta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bedöma, lindra och utvärdera postoperativ smärta
Author Dalmyr, Sandra ; Olsén, Ingemar
Date 2011
English abstract
Background: Postoperative pain is a subjective and unique experience. Factors such as worry and anxiety can contribute to reinforced pain perception. In the care of postoperative patients, the nurse plays a central role. From a holistic perspective she is, with her clinical gaze and scientifically proven experience, assessing pain, identifying the patient's need of relief and evaluating the effect. Aim: The study aims to highlight the routines and strategies that nurses use to assess, relieve and evaluate postoperative pain in patients that recently had gone through surgery. Method: The empirical study was conducted using qualitative semi-structured interviews with seven registered nurses at a hospital in southern Sweden. A selected analysis with an inductive approach was used. Result: The analyses resulted in seven main categories: 1) Assess 2) Relieve 3) Evaluate 4) Information 5) Guidelines 6) Cooperation 7) Pain. The result shows that the VAS scale is the most often used tool in nurses' pain assessment and the limit of what is considered acceptable pain differs between departments. For the relief of postoperative pain the pharmacological methods dominates. The non-pharmacological methods were however underlined as essential, including the nurse's mediation of peace and comfort. Evaluation of the chosen method of pain relief is continuous and goes hand-in-hand with the assessment.
Swedish abstract
Bakgrund: Postoperativ smärta är en subjektiv och unik upplevelse. Faktorer som oro och ångest kan bidra till att smärtupplevelsen förstärks. Vid omvårdnad av postoperativa patienter har sjuksköterskan en central roll. Utifrån ett helhetsperspektiv ska hon, med sin kliniska blick samt vetenskapligt beprövad erfarenhet, bedöma smärta, identifiera patientens behov av lindring samt utvärdera dess effekt. Syfte: Studiens syfte är att belysa de rutiner och strategier som sjuksköterskan använder sig av för att bedöma, lindra och utvärdera postoperativ smärta hos nyopererade patienter. Metod: Den empiriska studien är utförd utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju legitimerade sjuksköterskor på ett sjukhus i södra Sverige. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, användes. Resultat: Analysen resulterade i sju huvudkategorier; 1) Bedöma 2) Lindra 3) Utvärdera 4) Information 5) Riktlinjer 6) Samarbete 7) Smärta. Resultatet visar att VAS-skalan är det redskap som används mest vid sjuksköterskans smärtbedömning och att gränsen för vad som anses vara acceptabel smärta skiljer sig mellan avdelningarna. Vid lindring av postoperativ smärta dominerar de farmakologiska metoderna. De icke farmakologiska metoderna betonades dock som viktiga, däribland sjuksköterskans förmedling av lugn och trygghet. Utvärdering av vald smärtlindringsmetod sker kontinuerligt och går hand-i-hand med bedömning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Bedöma
Lindra
Postoperativ
Riktlinjer
Sjuksköterska
Smärta
Strategier
Utvärdera
Handle http://hdl.handle.net/2043/12314 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics