Studie av sociala medier på arbetsplatsen

DSpace Repository

Studie av sociala medier på arbetsplatsen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studie av sociala medier på arbetsplatsen
Author Larsson, Tobias
Date 2011
English abstract
Abstract Title: A Study of Social Media in the Workplace Level: Bachelor thesis in Information Systems 15 Hp. Author: Tobias Larsson Advisor: Bengt Nilsson Examiner: Bengt Nilsson Problem The problem area in this study is the possible link between social media and community spirit in the workplace. By studying the impact of social media and what effect it can have on the affinity using the theoretical models. The analysis part of the study should describe this connection. Method The essay´s interest area is to examine what can be studied through a qualitative research method. Qualitative research methods indicate that it is people and groups that are observed by these studies. Qualitative research method has the focus area of social assumptions and how you study what they want to describe as their reality. Qualitative survey methodology means that the study examines the behavior and patterns through interviews or observations. Conclusions Based on the presented study the author explains how social media affects affinity. Respondents explain that social media works as an arena and door opener. The initial and most important contact is made orally. However, they believe that social media is a platform where they can share ideas, thoughts and information. Social media opens and also creates a new contact route between colleagues. A contact route that the respondents mean is readily available and effective. Results show that motivational factors and the symbolic value of fun and humor are essential in the workplace, creating a strong community. Further research From this study, the following suggestions are given for further research: A longer longitudinal study at a workplace with continuous monitoring during the different stages of the individuals employment. Investigate further factors such as policies and social media to be or not be in a workplace. A further deepening in the area of social media, why it is used etc. It is also possible to make a comparative study of different types of work, an experimental studies in which social media first would be allowed to use and then not, or vice versa. A similar studie as this can be made but in greater extent, in order to create a greater understanding of the subject. Contributions The earlier research which is presented in the essay has not examined what this study is meant to do. What this study would investigate and attempt to discover is if social media are affecting the community spirit among employees in a workplace. This study leaves and contributes knowledge about the subject social media and what impact it may have in the workplace. The study is of interest because social media is described as something that is becoming increasingly important and more central in the workplace, which is also supported by the earlier research. The conclusion and analysis of the study can be used in an attempt to understand these factors .The study may be of interest to workplaces as a help for understanding the potential impact of social media usage in their organization. Key Words Social media, Facebook, Twitter, Blog, Vlog, Affection, Community spirit, Symbolism, Humor and Fun
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Studie av sociala medier på Arbetsplatsen. Nivå: Kandidatuppsats i Informationssystem, 15 Högskolepoäng. Författare: Tobias Larsson Handledare: Bengt Nilsson Examinator: Bengt Nilsson Problemområde Problemområdet i studien är det eventuella sambandet mellan sociala medier och samhörigheten på en arbetsplats. Genom att studera detta undersöks vilken effekt sociala medier kan ha på samhörigheten och vilka teoretiska modeller som går att koppla till det som framkommer under analysen av studien. Metod Studiens intresse och fokusområde finns i att studera det som går att studera via en kvalitativ undersökningsmetod. Det som undersöks i en kvalitativ undersökning är de människor och grupper som studeras genom dessa undersökningar. Kvalitativ undersökningsmetod har sin grund i sociala antaganden och hur man studerar det som de vill beskriva som verklighet. Kvalitativundersökningsmetod innebär att studien undersöker beteende samt mönster genom intervjuer eller observationer av eller med de berörda personerna. Resultat Utifrån den studie som presenteras menar författaren att sociala medier påverkar samhörigheten. Respondenterna förklarar att sociala medier fungerar som en arena och dörröppnare. Den initiala och viktigaste kontakten sker muntligen. Däremot fungerar sociala medier som en plattform där de kan utbyta idéer, tankar och information. Sociala medier skapar en ny kontaktväg mellan kollegorna. En kontaktväg som enligt respondenterna är lättillgänglig och effektiv. Resultat visar att motivationsfaktorer och det symboliska värdet av lek och humor är essentiella på arbetsplatsen och påverkar samhörigheten. Vidare Forskning Utifrån denna studie kan följande förslag ges till vidare forskning: En längrelongitudinell studie bland anställda på en arbetsplats med kontinuerlig uppföljning under olika skeden av ens anställningstid. Ytterligare fördjupning inom området angående vilka sociala medier som använts och varför. Det går likaså att göra en jämförande studie inom olika typer av arbeten likaså en experimentell studie där sociala medier först tillåts använda sociala medier och sedan inte eller vice versa och slutligen är ett förslag vi vidare forskningen en liknande studie som denna fast i avsevärt större omfattning för att skapa en större förståelse inom ämnet. Uppsatsens bidrag Den tidigare forskningen och de undersökningar som har skett inom området har inte fokuserat på det som denna studie gör. Det som denna studie vill undersöka och försöka utröna är om sociala medier påverkar samhörigheten bland de anställda på en arbetsplats. Denna studie lämnar och bidrar kunskap om ämnet som rör sociala medier och vilken betydelse det kan tänkas ha på en arbetsplats. Studien är av intresse då sociala medier beskrivs som något som blir allt viktigare och mer centralt i arbetslivet, vilket även stöds av den tidigare forskningen. Slutsatsen och analysen av studien kan användas i syfte att försöka förstå dessa faktorer och vad de egentligen har för betydelse. Studien kan vara intressant för arbetsplatser för att förstå den tänkbara effekten som betydelsen av sociala mediers användande kan ha för deras organisation. Nyckelord Sociala medier, Facebook, Twitter, blogg, vlogg, samhörighet, symbolik, humor och lek
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
Facebook
Twitter
blogg
vlogg
samhörighet
symbolik
humor
lek
Social media
Blog
Affection
Community spirit
Symbolism
Fun
Handle http://hdl.handle.net/2043/12368 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics