När orden inte räcker till

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När orden inte räcker till
Author Björk, Sofie
Date 2011
Swedish abstract
På nästan alla skolor inträffar varje år något som förändrar livet för dem som drabbas. Lärare tvingas hantera såväl små som stora kriser och hjälpa elever att hantera den sorg som följer. Syftet med mitt arbete är att få en ökad förståelse för hur man som lärare hanterar en krissituation och hur man som på bästa sätt hjälper barn och ungdomar i kris och sorg. Jag har även undersökt hur man som lärare upprättar ett fungerande pedagogiskt arbete efter en traumatisk händelse. Mitt arbete bygger på kvalitativa intervjuer med tre yrkesverksamma lärare som alla drabbats av ett dödsfall i klassen och beskriver hur de hanterat situationen. Dessa intervjuer kompletteras med en litteraturgenomgång. I diskussionsdelen presenteras de svårigheter som lärarna upplevde samt ges förslag till förbättringsarbete med krishanteringen. Jag uppmärksammar att det finns ett behov att avlasta de lärare som arbetar med barn i sorg och att det med fördel bör ingå mer riktlinjer och råd i krisplanen på skolan för hur lärare kan arbeta i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject krishantering
sorg
skolans krishantering
Handle http://hdl.handle.net/2043/12372 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics