Att utforma en enkät - angående tandhygienistens psykosociala arbetsmiljö

DSpace Repository

Att utforma en enkät - angående tandhygienistens psykosociala arbetsmiljö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Clarence, Emily
dc.contributor.author Göransson, Charlotte
dc.date.accessioned 2011-09-05T07:13:03Z
dc.date.available 2011-09-05T07:13:03Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 26 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12375
dc.description Psykosociala faktorer kännetecknar allt som inte berör fysiska omständigheter på en arbetsplats. En god psykosocial arbetsmiljö ses bland annat när det råder goda relationer med arbetskamrater och när ansvars- och beslutstagande möjliggörs. Eftersom det i dagsläget råder otillräcklig information inom området är syftet med denna studie att ta fram och utforma en enkät med frågor som berör tandhygienistens psykosociala arbetsmiljö. Frågorna i enkäten kommer att konstrueras utifrån de redan etablerade frågorna i Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ. Enkäten ska sedan prövas i en pilotstudie. Efter utförd pilotstudie redovisas respondenternas kommentarer på enkätens innehåll och disposition. Resultatet visar att frågorna i COPSOQ innehåller en del svagheter vad avser formulering och innebörd. För enkäten som helhet har både fördelar och nackdelar påträffats. Slutsatsen blir därför att enkäten inför eventuellt framtida ändamål bör bearbetas och förtydligas innan den realiseras. en_US
dc.description.abstract Psychosocial factors characterize everything that does not concern physical circumstances at a workplace. A good psychosocial work environment is exemplified by good relations with colleagues and the possibility of taking responsibility and making decisions. The information regarding the dental hygienist psychosocial work environment is insufficient. The aim of this study is therefore to develop and design a questionnaire within the given subject. The questionnaire will be based on established questions in the Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ. The questionnaire will then be tested in a pilot study. The pilot study will present the respondents comments on the questionnaire, in terms of its content and presentation. Results show that the questions in COPSOQ contain some weaknesses regarding formulation and meaning. For the survey as a whole, both advantages and disadvantages were encountered. It is therefore concluded that the questionnaire for any future purpose should be reworked and refined before application. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Psychosocial work environment en_US
dc.subject Dental hygienist en_US
dc.subject Questionnaire en_US
dc.subject COPSOQ en_US
dc.subject Pilot study en_US
dc.title Att utforma en enkät - angående tandhygienistens psykosociala arbetsmiljö en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics