Timing och samverkan i organiserad vidareflytt : Utvärdering av JobBo 2

DSpace Repository

Timing och samverkan i organiserad vidareflytt : Utvärdering av JobBo 2

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dahlstedt, Inge
dc.contributor.author Rönnqvist, Sofia
dc.date.accessioned 2011-09-06T09:24:36Z
dc.date.available 2011-09-06T09:24:36Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 75 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-7104-365-8
dc.identifier.issn 1654-7462
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12392
dc.description JobBo är ett utvecklingsprojekt som syftar till att ge stöd till nyanlända flyktingar att flytta från arbetslöshet och trångboddhet till arbete och lämpliga boendemiljöer genom att finna arbetssätt för samverkan och flexibla lösningar. Projektet kan sägas vara en form av organiserad eller frivillig vidareflytt med syftet att hjälpa nyanlända att orientera sig när det gäller val av bostadsort. Denna utvärderingsrapport syftar till att, utifrån ett individ- och processinriktat perspektiv, betrakta och tolka arbetet i projektet och dess utveckling samt att värdera detta i förhållande till projektmålen och peka på viktiga erfarenheter för en framtida implementering i ordinarie verksamhet. Frågeställningarna innefattar hur brukaren uppfattar de processer som han eller hon går igenom i projektet samt att identifiera hinder och möjligheter i organiseringen av projektet och i omvärlden. Utvärderingen utgår från ett programteoretiskt perspektiv som operationaliseras genom att projektdokumentation, intervjuer med personal och projektdeltagare analyseras. Det empiriska material som utvärderingen utgår från är förutom projektdokumentation, intervjuer med all projektpersonal samt alla styrgruppsmedlemmar, en enkät som brukarna har fått fylla i samt intervjuer med ett urval av flyttare. JobBo är ett projekt som innefattar många olika aktörer och därför har vi valt att intervjua alla i styrgruppen och arbetsgruppen så att alla aktörer får möjlighet att ge sin bild av projektet. De olika aktörerna har bidragit med att ge olika perspektiv av projektet i utvärderingen. För att få en bild av hur de mottagande kommunerna uppfattade projektet skickades en enkät ut till dessa. Den enkät flyttarna fick fylla i besvarades av 24 av de totalt 57 vuxna som har flyttat med hjälp av projektet under perioden 2009-2011. Detta ger en relativt låg svarsfrekvens (42%) vilket innebär att enkäten kanske inte ger en heltäckande bild men väl en fingervisning om hur flyttarna upplever sin situation och vad flytten har inneburit för dem. Som ett komplement till enkäten genomfördes också intervjuer med åtta flyttare i två småstadskommuner. Enkäterna och intervjuerna ger delvis olika bilder av upplevelserna av flytten. Resultaten av enkäterna är tämligen entydiga, alla utan undantag upplever att de har förbättrat sin livssituation genom att flytta från Malmö till en mindre kommun. Resultaten från intervjuerna pekar mot att de som har flyttat med familj och barn är mer positiva än de som har flyttat ensamma. Slutsatserna från intervjuerna med styrgrupp och arbetsgrupp visar på att själva flyttprocessen är en svår och komplicerad process som påverkas av en mängd olika faktorer och involverar en mängd olika organisationer, organisationer som delvis har haft olika syn på vad som är viktigt. Projektet har trots detta lyckats att finna metoder och kunskap som är värdefulla för både den individuella och organisatoriska delen i organiserad vidareflytt. De metoder och de erfarenheter som projektet har arbetat fram pekar på en rad olika element som är viktiga att tänka på i arbetet med organiserad vidareflytt. Det är viktigt att se processen som en lärandeprocess så att individen kan ta flyttbeslutet på basis av korrekt information. Det är även viktigt att ha i åtanke att individens primära incitament att flytta inte alltid är arbete utan ofta handlar om att man vill ha en bättre social situation vad gäller exempelvis boende och utbildning. Dessutom visar projektet på nyttan av studiebesök i den tilltänkta kommunen som ett ytterst viktigt inslag i lärandeprocessen. Timing och matchning är också grundläggande element som måste fungera, timing gällande lediga bostäder och lediga arbeten och matchning gällande rätt individ till rätt kommun. Erfarenheterna från projektet pekar också mot att det är de som flyttar med familj som är mest nöjda med att ha flyttat varför organiserad vidareflytt med fördel kan riktas till de som har familj och de som inom en snar framtid får sin familj till Sverige. Ett antal personer har läst och kommenterat rapporten och bidragit med värdefulla kommentarer under arbetets gång. Vi som har skrivit rapporten vill därför tacka Mats Fred, Anders Wigerfelt, Mirjam Hagström, Christian Fernandez och Benny Carlson. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola en_US
dc.relation.ispartofseries Malmö högskolas utvärderingsrapporter;3
dc.subject vidareflytt en_US
dc.subject samverkan en_US
dc.subject utvärdering en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Timing och samverkan i organiserad vidareflytt : Utvärdering av JobBo 2 en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 1 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics