International Development Cooperation and Climate Change Adaptation in Kuyoj Qhocha, Bolivia - A Case Study of Resilience and Vulnerability Among Small-Scale Farmers

DSpace Repository

International Development Cooperation and Climate Change Adaptation in Kuyoj Qhocha, Bolivia - A Case Study of Resilience and Vulnerability Among Small-Scale Farmers

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title International Development Cooperation and Climate Change Adaptation in Kuyoj Qhocha, Bolivia - A Case Study of Resilience and Vulnerability Among Small-Scale Farmers
Author Viscarra Hansson, Braulio Johan ; Malmqvist, Johannes
Date 2011
English abstract
In the small basin Kuyoj Qhocha, in Bolivia, an agriculture program named PROAGRO (Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible, Sustainable Agricultural Development Program) is being conducted. The program is carried out by a trilateral cooperation between Bolivia, Germany and Sweden and its main objectives are to increase resilience to climate risks among small-scale farmers, improve their management of water resources and local watersheds and generate increased and sustainable returns from their agricultural production. This essay aims to respond on how Kuyoj Qhocha‟s small-scale farmers and other actors involved in PROAGRO perceive that climate change is affecting the farmers‟ livelihood. It also aims to investigate if the farmers and the other actors recognize that the farmers‟ resilience to climate risks is increasing as a result of the efforts made through PROAGRO. The investigation has been made through qualitative interviews with farmers, personnel from international cooperation agencies and with officials at the local municipality. The investigation is compared with earlier research concerning climate change adaptation and social resilience. The study shows that farmers of the region are experiencing variations in climate, such as altered rain and heat cycles, affecting them both negatively: for example through destroyed plantations due to droughts, and positively: for example by the possibility to cultivate new crops. Their resilience against climate risks is gradually increasing mainly because of the usage of water harvest technologies but also through several integrated solutions such as the exploit of beneficial opportunities through the diversification of crops and income, by educational workshops and by assisting the farmers to apply for economic support from the government.
Swedish abstract
I Bolivia bedrivs ett jordbruksprogram vid namn PROAGRO (Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible), genom ett trilateralt samarbete mellan Bolivia, Tyskland och Sverige. Syftet med programmet är att öka resiliensen bland småskaliga jordbrukare mot klimatrisker, förbättra deras förvaltning av vattenresurser och lokala avrinningsområden samt skapa ökad hållbar avkastning från deras jordbruksproduktion. Denna uppsats syftar till att undersöka hur PROAGROs personal, småskaliga jordbrukare och andra aktörer, upplever att klimatförändringarna påverkar lantbrukarnas levebröd. Vidare syftar uppsatsen att undersöka om lantbrukarnas resiliens mot klimatrisker ökar till följd av de insatser som genomförs av PROAGRO. Undersökningen har avgränsats och fokuserar på ett specifikt avrinningsområde vid namn Kuyoj Qhocha. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med lantbrukare, personal från svenska och tyska biståndsorgan samt med lokala myndighetspersoner. Den insamlade empirin jämförs i uppsatsen med tidigare forskning och teorier relaterade till resiliens, klimatförändringar och anpassning. Resultaten av studien visar att lantbrukarna i Kuyoj Qhocha upplever variationer i klimatet, som förändrade regn- och värmecykler, vilka påverkar dem både positivt: exempelvis genom uppkomsten av nya odlingsmöjligheter och negativt: exempelvis på grund av förstörda odlingar tillföljd av torka. Deras resiliens ökar successivt, främst på grund av användandet av vattenskörds tekniker men också på grund av andra integrerade lösningar som diversifieringen av grödor och inkomster, pedagogiska verkstäder, och genom att hjälpa lantbrukarna att ansöka om ekonomiskt bistånd hos regeringen för förverkligandet av jordbruksutvecklande projekt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 46
Language eng (iso)
Subject Climate risks
Resilience
Bolivia
Climate Change Adaptation
International Cooperation
Handle http://hdl.handle.net/2043/12447 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics