Bioprocess development

DSpace Repository

Bioprocess development

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dinulovic, Daniel
dc.date.accessioned 2011-09-27T13:33:55Z
dc.date.available 2011-09-27T13:33:55Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12476
dc.description Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten av att odla mammalieceller in mikrotiter format. Vidare har jag undersökt effekten av dIGF-I och AE-IGF-I i förhållande till hrIGF-I och insulin om proliferation av 293-F celler. Nivån av förbättrat proteinuttryck har också studerats. En ansats med odling i mikrotiterplatta undersöktes för bioprocessutveckling. Det största hindret med att odla i mikrotiter format var den alltför stora vätskeavdunstning från brunnarna. Cellodling i mikrotiterplattor är en process som lätt skulle kunna automatiseras och möjliggöra att flera experiment görs samtidigt. Samtidigt skulle det erbjuda betydande förbättringar i experimental genomströmning, såsom att få viktig nyckel data mycket snabbare och eliminera slöseri och kostnader i ett tidigt skede processutveckling. Resultaten visar att dIGF-jag har kapacitet att främja produktion av rekombinanta proteiner från 293-F celler i serumfria kulturer, i koncentrationer 400 och 100 gånger lägre än vad som krävs av insulin. Även AEIGF- I stimulerade proteinproduktion bättre än insulin, vid 20-faldigt lägre koncentrationer. IGF-I varianterna visade även likvärdig eller bättre prestanda än insulin när det gäller celltillväxt och viabilitet och är mycket potenta och effektiva alternativ. Fler experiment hade behövt göras för att få en bättre förståelse för dIGF-I och AE-IGF-I om deras potential som tillväxtfaktorer. Denna studie bör uppmuntra till ytterligare forskning om potentialiteten av mammaliecells odling i mikrotiter format med tillsättning av tillväxtfaktorer för bättre proteinproduktion och cellprolifiering. en_US
dc.description.abstract The aim with this study was to examine the feasibility of culturing mammalian cells in microtiter format. Further, I have investigated the effect of dIGF-I and AE-IGF-I compared to hrIGF-I and insulin on proliferation of 293-F cells. The level of enhanced protein expression was also studied. An approach using microtiter plate cultivation was investigated for cell culture process development. The main hurdle to overcome with cell culture in microtiter format was the excessive liquid evaporation from the wells. Cell culture in microtiter plates is a process that could easily be automated and allow several experiments run at the same time. Meanwhile, it could offer considerable enhancements in experimental throughput, such as obtaining key process data much quicker and eliminate waste and costs in early stage process development. I have demonstrated that dIGF-I is capable of supporting the production of recombinant proteins from 293-F cells in serum-free cultures, at concentrations 400 and 100-fold lower than required for insulin. Even AE-IGF-I stimulated protein production greater than insulin, at 20- fold lower concentrations. The IGF-I variants demonstrated also equivalent or better performance than insulin and hr-IGF-I when it came to cell proliferation and culture longevity and are highly potent and effective alternatives. More research is needed to reach a clearer understanding of the potentiality of dIGF-I and AE-IGF-I as growth factors. This study should encourage further research into the potential of cultivation in shaken microplate format with addition of growth factors to improve protein production and cell proliferation. en_US
dc.format.extent 16 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Bioprocess en_US
dc.subject Cell culture en_US
dc.subject Growth factors en_US
dc.subject High throughput en_US
dc.subject Mammalian cells en_US
dc.subject Microtiter plate en_US
dc.subject Miniaturization en_US
dc.title Bioprocess development en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok LifeEarthScience en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Biomedicinsk laboratorievetenskap
 Find Full text Files for download
Icon
Cell culture ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics