Är det media som bestämmer genusordningen? En innehållsanalys av sportsidorna ur ett genusperspektiv. Do media decide the gender hierarchy? A content analysis of the sport pages from a gender perspective

DSpace Repository

Är det media som bestämmer genusordningen? En innehållsanalys av sportsidorna ur ett genusperspektiv. Do media decide the gender hierarchy? A content analysis of the sport pages from a gender perspective

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Anevska, Ulrika
dc.contributor.author Nober, Pamela
dc.date.accessioned 2011-10-17T07:22:34Z
dc.date.available 2011-10-17T07:22:34Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 34 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12541
dc.description Syftet med undersökningen är att utöka förståelsen på vilket sätt media förmedlar idrott ur ett genusperspektiv, och diskutera dess konsekvenser. Vi vill med undersökningen få en ökad insyn i medias makt kring föreställningar om kvinnligt och manligt på sportsidorna. Vi har med hjälp av kvantitativ innehållsanalys i kombination med kvalitativ textanalys argumenterat kring olika tänkbara svar. Underlaget för vår studie baseras på ett omfattande kodningsschema där sportbilagan i Dagens Nyheter (DN) under februari månad 2011 utgjort empirin. Resulta-ten av kodningsschemat har jämförts med litteratur om genus, media och idrott. Till detta har vi valt att även lägga till en maktdimension, för att konstruerandet av kvinnligt och manligt utan detta kan te sig irrelevant och inte lika ingående. Resultaten visar tydligt på kvinnors osynliggörande samt underordning inom sportmediefältet. Vi har även sett att den manliga idrotten inte enbart berör idrottsfältet utan tillåts även att bedriva makt och kontroll på andra fält. Slutsatsen vi drar är att tidningarna således har en viss makt att forma vårt tänkesätt om kvinnligt och manligt inom idrotten där dagordningsfunktionen är central. en_US
dc.description.abstract This essay aims to increase understanding of how the media conveys sport from a gender perspective, and discuss its consequences. With this essay we try to broaden our knowledge of media power on the subject of femininity and masculinity on the sports pages. We have been using quantitative content analysis combined with qualitative text analysis to discuss different possible answers. The center of our study is based on a comprehensive coding scheme where sports addition in Dagens Nyheter (DN) in February 2011 formed the empirical data. Results of the encoding scheme have been compared to and analyzed with the help of literature on gender, media and sports. For this we have decided to also add a power dimension to the con-struction of femininity and masculinity, because without this it may seem irrelevant and lose its complexity. The results show clearly on women's marginalization and subordination in the sports media field. We have also seen that the male sport is not confined only to the sports field but also allowed to carry power and control in other fields. The conclusion we draw is that the papers thus have a certain power to shape our idea of femininity and masculinity in sports where agenda setting is central to this function. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Sport en_US
dc.subject media en_US
dc.subject gender en_US
dc.title Är det media som bestämmer genusordningen? En innehållsanalys av sportsidorna ur ett genusperspektiv. Do media decide the gender hierarchy? A content analysis of the sport pages from a gender perspective en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics