Att undervisa och lära matematik på gymnasienivå med TI-Nspire-teknologi

DSpace Repository

Att undervisa och lära matematik på gymnasienivå med TI-Nspire-teknologi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Att undervisa och lära matematik på gymnasienivå med TI-Nspire-teknologi;
Author Persson, Per-Eskil
Date 2011
English abstract
Swedish abstract
Forskning kring den teknologi som används i matematikundervisningen har huvudsakligen varit inriktad mot räknare. Därför har det varit av stort värde att, som i denna studie, även studera hur lärare och elever kan använda bärbara datorer med TI-Nspire-teknologi som pro-gramvara, med eller utan samtidig användning av handenheter. Av särskilt intresse har vidare varit att undersöka eventuella förändringar i lärarnas undervisningspraktik, av elevernas pro-blemlösande metoder och av elevernas matematiska lärande och djupare förståelse av mate-matik, samt andra resultat av undervisning inom denna teknologiska undervisningsmiljö. Åtta klasser som studerar inom teoretiska program på gymnasieskolor i södra och mellersta Sverige, samt deras lärare, har under en hel termin fått använda TI-Nspire CAS i en reguljär kurs, Matematik A eller Matematik B. De har använt programvaran och/eller handenheterna kontinuerligt under kursen och har även i förekommande fall genomfört det nationella provet på laptops. Erfarenheterna hos elever och lärare, såväl när det gäller möjligheterna och de positiva sidorna som när det gäller hinder och problem, överensstämmer väl. De uppvisade nästan samtliga väsentliga framsteg under studiens gång, både när det gäller handhavandet av tek¬nologin i det matematiska arbetet, och när det gäller att integrera den i en högkvalitativ läran¬demiljö. En majoritet av eleverna vittnade om den positiva inverkan användningen av tek¬nologin hade för deras bild av matematiken och av vad matematiska aktiviteter skulle inne¬hålla. Detta höjde i hög grad deras intresse för ämnet och gav dem ökat självförtroende gentemot matematiken. De kanske viktigaste resultaten från den här studien är hur TI-Nspire på bärbara datorer, lap-tops, kunnat användas i reguljär undervisning i gymnasiekurser. De olika möjligheterna, av teknisk, matematisk och konceptuell natur, har fått möjlighet framträda i denna förhållandevis långa studie. Men även de olika hindren och riskerna med denna typ av teknologi har identifi-erats, och lärarnas sätt att tackla dem har redovisats. Man är överens om att CAS både repre-senterar en svårighet, särskilt för lågpresterande elever, och samtidigt har en oerhört kraftfull potential i matematiken. Erfarenheten från användning på de nationella proven var också positiv, och de hinder som fanns för användning av laptops kunde praktiskt undanröjas. Speciell uppmärksamhet har ägnats i studien åt om kombinationen av handenhet och dator har något extra att tillföra undervisningen. Av resultaten att döma finns det flera skäl till att över-väga denna tekniska lösning, exempelvis att handenheterna är bättre i vissa situationer, som för snabba beräkningar, vid prov och i andra ämnen, medan datorerna är bättre för arbete med grafer eller för att lösa större problem och att dokumentera dem. Detta pekar mot att imple-mentering av ny teknologi alltid måste föregås av en noggrann analys av hur den är tänkt att användas i undervisningen.
Publisher Malmö University, Faculty of Education and Society
Language swe (iso)
Subject CAS
dator
digital
gymnasium
laptop
nationellt prov
teknologi
TI-Nspire


Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12552 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics