En studie om kommunikation mellan barn och pedagoger på en förskola.

DSpace Repository

En studie om kommunikation mellan barn och pedagoger på en förskola.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om kommunikation mellan barn och pedagoger på en förskola.
Author Nord, Cathrine ; Bergström, Monica
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om hur kommunikationen på en Reggio Emiliainspirerad förskola kan se ut i den dagliga verksamheten. Vi har tagit inspiration utifrån Vygotskijs teorier om att barns språkutveckling sker genom interaktioner med andra. Vi synliggör därför också vad det är som påverkar kommunikationen såsom samspelet och bemötandet. Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur pedagogerna interagerar med barnen i språkliga situationer som sker dagligen på förskolan. Vi vill också undersöka barnens kommunikation med varandra i olika leksituationer på den här specifika förskolan. Det är vår förhoppning att, genom vårt examensarbete, synliggöra det språkliga bemötandet i barngruppen. Resultatet visar att i kommunikation mellan pedagoger och barn på denna förskola är bemötandet en viktig del för hur den fortsätta kommunikationen ser ut. Om lyssnaren visar ett genuint intresse inför det berättaren säger kan dialogen utvecklas. En annan avgörande faktor, enligt vår undersökning, för vidareutveckling av kommunikationen är att bägge parter förstår orden och samtalsämnena det talas om. Vår undersökning visar även att kroppsspråket är en väsentlig del i kommunikationen. Genom att kunna se den man kommunicerar med minskar risken för missförstånd då gester, ansiktsuttryck och blickar är en stor del av kommunikationen. Resultatet visar även att i stressade situationer, till exempel när en pedagog är ensam med många barn som alla vill ha uppmärksamhet, tenderade kommunikationen att försämras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject kommunikation
interaktion
bemötande
sociokulturell teori
pedagog
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/12631 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics