Den fria leken i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fria leken i förskolan
Author Björk, Sara ; Björk, Linda
Date 2011
Swedish abstract
I vårt samhälle finns det normer som reglerar hur kvinnor och män ska vara. Dessa normer är centrala i samhället och detta är något som även avspeglar sig i barnens lek på förskolan. Detta examensarbete handlar om den fria leken i förskolan ur ett genusperspektiv. Vårt syfte har varit att studera flickors och pojkars fria lek i förskolan ur ett genusperspektiv. Därför har vi valt följande frågeställningar: Hur ser flickors respektive pojkars fria lek ut? Hur ser lekmiljön på förskolan ut, ur ett genusperspektiv? Vilka leksaker använder flickor respektive pojkar? I arbetet har vi använt oss av genusteoretisk forskning, som inspirerats av forskning som berör genus i förhållande till förskolan och den fria leken. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med pedagogerna och ostrukturerade obser-vationer på en förskola med barn mellan ett och fem år. Vi observerade barnen i sin fria lek, hur de lekte och vad de lekte. Undersökningen visade att flickor och pojkar leker på olika sätt, där pojkar gärna leker konstruktionslekar, medan flickor gärna leker rollekar. Men vi har även kommit fram till att leksakerna också är olika för pojkar och flickor, där flickor väljer saker som tillhör den kvinnliga könsrollen och pojkar som tillhör den manliga.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12674 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics