Den fria leken - en studie av styrning och gränser. The free play - a study of governance and boundaries.

DSpace Repository

Den fria leken - en studie av styrning och gränser. The free play - a study of governance and boundaries.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fria leken - en studie av styrning och gränser. The free play - a study of governance and boundaries.
Author Johansson, Yvonne ; Åberg, Eva
Date 2011
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om styrning av leken samt pedagogers förhållningssätt till, och tankar kring den fria leken. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit Charlotte Tullgrens avhandling om makt och styrning, Den välreglerade friheten. I den empiriska delen används intervjuer med pedagoger samt observationer av barn under deras fria lek. Syftet med vår studie har varit att undersöka vilken styrning som syns i den fria leken på två förskolor och i en förskoleklass, samt vilken syn pedagogerna har på den fria leken utifrån begreppet styrning. Frågeställningarna vi har utgått ifrån är: · Vilken syn har pedagogerna på den fria leken? · Vilken styrning syns i den fria leken? Resultatet av vår undersökning visar att det förekommer mycket styrning av barnens fria lek. Leken styrs av många olika faktorer och frågan är om det överhuvudtaget finns någon helt fri lek? Pedagogerna har olika uppfattning om det. Vi har kommit fram till att det till stor del är kompisarna som på olika sätt styr barnens val av lek. Det håller också pedagogerna med om och de menar även att det ibland är bra med något barn som kan leda leken. Vi kan tillika se att pedagogerna styr barnen mot det de anser är bra och att de ibland har svårt att tillåta lekar som till exempel bråklekar. Barnen är dock bra på att försöka hitta frirum när de vill vara ifred och leka. Inrutningen av tid och rum är en annan faktor som har stor påverkan på barnens lek. Detta använder pedagogerna ibland sig av för att undvika ”kaos” i rummen. Här inverkar också alla rutiner och regler som finns. Pedagogernas medvetenhet om hur stor del av barnens lek som är styrd varierar. I förskoleklassen anser pedagogerna inte att barnens eget val är styrt medan pedagogerna i förskolan ser att det överhuvudtaget inte existerar någon lek som är helt fri från styrning. Genom vårt arbete har vi fått större insikt i att den fria leken inte alltid är så fri som det låter och kanske borde begreppet fri lek byta namn och definitivt diskuteras mera. Nyckelord: fri lek, förskola, förskoleklass, lekteorier, pedagoger, styrning
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject fri lek, förskola, förskoleklass, lekteorier, pedagoger, styrning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12690 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics