Elevers förhållningssätt till prov i svenska

DSpace Repository

Elevers förhållningssätt till prov i svenska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förhållningssätt till prov i svenska
Author Christensson, Emma
Date 2011
English abstract
This paper discusses a concept in the school world, called for the test from a student perspective. For teachers viewed the test as a necessity and they weigh heavily for grading depending on how the student performs. However, one can still see that it varies from school to school, how hard the tests factor into their ratings / reviews. The purpose of this study is to determine students' attitudes to tests in Swedish, especially reading comprehension tests in Swedish. Through conversation interviews with seventeen students in grades 5-6, I have studied how they perceive the tests in school. The results of the interviews, conversations I have interpreted and analyzed based on Vygotsky's theory of proximal development zones. What I have found in this study as I have done the work in short, that most students in the study were clear about why they have reading comprehension tests in Swedish, but also that there are many more different kinds of samples in Swedish. Another thing I came to was that a lot of the students I interviewed feel time pressure and therefore stress in test situations related to reading comprehension tests in Swedish.
Swedish abstract
Denna uppsats tar upp ett begrepp inom skolans värld som kallas för prov ur ett elevperspektiv. För lärare ses prov som en nödvändighet och de väger tungt för betygssättningen beroende på hur eleven presterar. Dock kan man ändå se att det varierar från skola till skola hur tungt proven väger in i betygen/omdömen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på elevers förhållningssätt till prov i svenska, särskilt läsförståelseprov i svenska. Genom samtalsintervjuer med sjutton elever i årskurs 5-6 har jag undersökt hur de upplever proven i skolan. Resultatet från samtalsintervjuerna har jag tolkat och analyserat utifrån Vygotskijs teori om proximala utvecklingszoner. Det jag har kommit fram till i den här undersökningen som jag har gjort i arbetet kort sagt att de flesta eleverna i undersökningen hade klart för sig varför de får läsförståelseprov i svenska, men även att det finns många fler olika sorters prov i svenska. En annan sak jag kom fram till var att en hel del av eleverna jag intervjuade upplever tidspress och därmed stress i provsituationer som rör läsförståelseprov i svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12755 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics