En undersökning om förkunskaper inom första hjälpen hos lärare och elever i ämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

En undersökning om förkunskaper inom första hjälpen hos lärare och elever i ämnet idrott och hälsa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Grimberg, Christopher
dc.contributor.author Music, Damir
dc.date.accessioned 2011-12-09T12:00:03Z
dc.date.available 2011-12-09T12:00:03Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 47 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12783
dc.description Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur elevernas kunskaper i första hjälpen påverkas två år efter utbildning inom ämnet. Som metod valde vi att använda oss av enkäter och intervjuer, där vi delade ut enkäter till 102 elever och intervjuade fyra lärare i ämnet idrott och hälsa. De fyra grundskolorna som vi använde oss av i vår undersökning var alla belägna i Malmö. Genom arbetets gång använde vi oss av relevant litteratur för att kunna besvara våra frågeställningar. De fyra grundskolorna som vi valt att undersöka delades i sin tur upp i två grupper, Grupp 1 respektive Grupp 2. Grupp 1 innehåller två klasser i årskurs 9 som valt att lägga sin undervisning inom första hjälpen redan i årskurs 7, medan Grupp 2 är en försöks grupp som också består av årskurs nio elever, men som inte haft undervisning inom momentet. I vår analys tar vi upp kopplingar mellan tidiga forskningar och jämför resultaten från enkät och intervjuundersökningen samt. Vår studie visade att förkunskaperna inom första hjälpen var bättre hos eleverna i Grupp 1, som haft första hjälpen undervisning i årskurs 7 än hos eleverna i Grupp 2. Då det inte gjorts många arbeten gällande första hjälpen undervisning i ämnet idrott och hälsa såg vi detta som en utmaning och kunskapsfrämjande för både oss och läsaren. en_US
dc.description.abstract Our purpose in this study is to determine how students' knowledge in first aid is affected two years after training in the subject. The method we chose to make use of questionnaires and interviews, where we handed out questionnaires to 102 pupils and interviewed four teachers in physical education and health. The four primary schools that we used in our study were all located in Malmo. Through our work we used the literature to answer our questions. The four primary schools that we chose to examine were in turn divided into two groups, Group 1 and Group 2. Group 1 contains two classes in Year 9 who have chosen to put their education in first aid as early as grade 7, while Group 2 is an experimental group that also consists of grade nine students, but who have not had instruction in first aid yet. In our analysis, we discuss connections between early researches and compare the results from the questionnaire and interview survey. Our study shows that previous knowledge in first aid was better with the students in Group 1, who had first-aid instruction in 7th grade than students in Group 2. Since there has not been many works in first aid instructions in physical education and health, we saw this as a challenge and knowledge promotion for both us and the reader. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Första Hjälpen en_US
dc.subject Hjärt- och lungräddning en_US
dc.subject Årskurs 9 en_US
dc.subject Undervisning en_US
dc.subject Idrott och hälsa en_US
dc.title En undersökning om förkunskaper inom första hjälpen hos lärare och elever i ämnet idrott och hälsa en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics