Värdegrundsarbete i grundskolans tidiga skolår

DSpace Repository

Värdegrundsarbete i grundskolans tidiga skolår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrundsarbete i grundskolans tidiga skolår
Author Bergh, Karin ; Dahlgren, Desirée
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att se hur våra respektive praktikskolor jobbar med skolans värdegrund och vad detta får för uttryck för eleverna i de två tredjeklasserna vi har valt att undersöka. Den ena skolan jobbar utifrån modellen EQ och den andra skolan har SET som modell. Skolans värdegrund är ett diffust begrepp och vi kommer även att belysa detta i vårt arbete. I vår undersökning har vi intervjuat två stycken årskurs 3 klasser. Vi har valt att endast belysa skillnader och likheter mellan de två klasserna och har därför inte lagt fokus på att beskriva skolornas upptagningsområde. Vi har också valt att göra intervjuer med sex elever i varje klass för att komplettera undersökningen där vi valt att ställa frågor med förskrivna svarsalternativ. Den slutsats vi kommit fram till är att oavsett vilken modell skolan väljer är det viktigt att det finns en röd tråd så att värdegrundsarbetet blir förankrat hos eleverna och deras vardag. Det är viktigt att eleverna har en förståelse för syfte och mål i modell för att den ska fungera. Modellerna är till för att hjälpa läraren att skapa rätt förutsättningar för eleverna så att de socialiseras till att bli fungerande medlemmar i samhället. Den stora skillnaden mellan de två klasserna är att i den ena klassen är värdegrundsarbetet inskrivet på schemat som Livskunskap. Det är tydligt att eleverna är medvetna om syftet och målet med ämnet och de använder det i sin vardag. I den andra klassen är det inte schemalagt och eleverna har svårt att se hur värdegrundsarbetet kan appliceras i deras vardag.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject SET
EQ
Värdegrund
livskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/12835 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics