Genusmedvetenhet i en förskola

DSpace Repository

Genusmedvetenhet i en förskola

Details

Files for download
Icon
Genusmedvetenhet i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genusmedvetenhet i en förskola
Author Billing, Nanette ; Reinholdsson, Madeleine
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Billing, Nanette och Reinholdsson, Madeleine (2011). Genusmedvetenhet I en förskola: en studie om pedagogers genusarbete i förhållande till läroplanen. Malmö Högskola: Lärarutbildningen Detta examensarbete behandlar pedagogers sätt att arbeta med genus och jämställdhet i en förskola i förhållande till läroplanen. Studiens syfte är att beskriva hur pedagoger verksamma på en förskoleavdelning organiserar genusuppdraget i relation till läroplanen. Våra frågeställningar är: Arbetar pedagogerna med genuspedagogik och i så fall hur? Vad anser pedagogerna vara en jämställd/jämlik barngrupp? Anser pedagogerna att flickor och pojkar på avdelningen behandlas lika? Hur arbetar pedagogerna för att motverka traditionella könsroller och könsmönster? För att få svar på dessa frågor har vi gjort en gruppintervju samt observationer på en förskola. Kapitlet tidigare forskning presenterar olika relevanta begrepp, olika förväntningar på flickor och pojkar, hur viktigt pedagogens medvetenhet är för ett lyckat arbete med genus samt förskolors svårighet att nå målen gällande genus i läroplanen. I likhet med tidigare gjord forskning inom fältet, visar vår studie att pedagogerna har otillräckliga kunskaper för att nå målen i läroplanen gällande genus och jämställdhet. Det finns också ett bristande intresse för genus hos dessa pedagoger vilket vi tror beror på okunskap. Vi har kommit fram till att det behövs mer utbildning och kunskap för att pedagoger verksamma i förskolan ska nå upp till målen i läroplanen som rör genus och jämställdhet. Nyckelord: Förskola, genus, läroplan, medvetenhet, pedagoger
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject förskola
genus
pedagoger
läroplan
medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12885 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics