Att ha ett barnperspektiv på en kvinnojour

DSpace Repository

Att ha ett barnperspektiv på en kvinnojour

Details

Files for download
Icon
Att ha ett barnp ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Att ha ett barnperspektiv på en kvinnojour
Author Starke, Sofie
Date 2011
English abstract
The ambition of this study is to shed light on how a women’s shelter is working with the Child Perspective. The shelter has internally operated a three years long project with the specific aim of implementing the Child Perspective in all of its activities. Thus, the study highlights the influencing factors that support and/or hinder the realization of the Child Perspective in the organization’s actions. This study uses qualitative methodology, inspired by the approach of Process Evaluation. Empirical findings are based on interviews with employees working at the women’s shelter, social workers, as well as a representative from the organization Save the Children. The Participatory Approach and the Care Perspective, two central concepts in the internationally recognized Child Convention, are decisive tools in enabling the analysis of how the interviewees apply the Child Perspective in their daily work. While analyzing the influencing factors, concepts from two theories have been applied: Organization and Implementation Theory. The study reveals that the staff at the women’s shelter does apply a Child Perspective in much of its work, but in which extent is hard to pin down. In the study several factors that might have affected the implementation, both negatively and positively, appear. One supportive factor in the implementation was that the staff at the women’s shelter, wanted to implement a Child Perspective in their daily work. A potential hindering factor was the social workers ́ lack of demand on the shelter to apply a Child Perspective.
Swedish abstract
Ambitionen i denna studie är att synliggöra hur en lokal kvinnojour i Malmö arbetar med ett barnperspektiv samt vilka faktorer som kan ha försvårat respektive främjat implementeringen av det. Detta då kvinnojouren under tre år haft ett barnprojekt, vilket syftat till att implementera ett barnperspektiv i jourens verksamhet. Denna kvalitativa studie är inspirerad av processutvärdering som metod och baseras på intervjuer med socialsekreterare, anställda på jouren och en representant från Rädda Barnen. För att analysera hur de arbetar med ett barnperspektiv har jag utgått från delaktighetsperspektivet och omsorgsperspektivet, båda centrala begrepp i Barnkonventionen. För att analysera vilka faktorer som kan ha främjat respektive försvårat implementeringen av ett barnperspektiv har jag bland annat utgått från organisations- och implementeringsteorier. Det framkommer i studien att kvinnojouren idag arbetar utifrån ett barnperspektiv, men i vilken utsträckning är med utgångspunkt i empirin inte möjligt att precisera. Att det finns flera faktorer som kan ha både främjat och försvårat implementeringen är tydligt. Bland annat var de anställdas vilja en främjande implementeringsfaktor, medan avsaknaden av krav på ett barnperspektiv från socialsekreterarna troligen har påverkat implementeringen negativt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject child perspective
implementation
process evaluation
women's shelter
Handle http://hdl.handle.net/2043/13099 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics