Barn i behov av särskilt stöd vid lek - pedagogers syn på lekutveckling i förskolan

DSpace Repository

Barn i behov av särskilt stöd vid lek - pedagogers syn på lekutveckling i förskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn i behov av särskilt stöd vid lek - pedagogers syn på lekutveckling i förskolan
Author Andersson, Natalie ; Andersson, Peter
Date 2011
Swedish abstract
Andersson, Natalie & Andersson, Peter (2011). Barn i behov av särskilt stöd vid lek – peda-gogers syn på lekutveckling i förskolan. Malmö högskola Studien inriktas kring barn som är i behov av särskilt stöd vid lek och den ses ur ett pedagog-perspektiv. Studiens intention är att ta reda på hur pedagoger upptäcker barn som har svårig-heter med lek och hur pedagoger stärker dessa barn. Som utgångspunkt har följande fråge-ställningar använts: Hur resonerar pedagoger om problematiken kring barn som inte visar förmåga att kunna leka, individuellt och/eller i grupp? Hur arbetar pedagoger med att stärka dessa barns lekförmåga? Det aktuella forskningsläget inom problemområdet presenteras och delas upp i tre ämnesområden; utvecklingspsykologi, social kompetens och lekens betydelse för barns lärande. Vid insamlingen av empiri har kvalitativa och ostrukturerade intervjuer gjorts med sex informanter, alla väl insatta i problemområdet. Resultatet visar att det krävs tre påtagliga förutsättningar, trygghet, social kompetens och lekregler, för att barn ska kunna delta i en fungerande lek. Pedagogernas arbetssätt skiljer sig åt, beroende på vilken kompetens barnet behöver extra stöd med. Arbetet med att stärka barns lekförmåga pågår dagligen i verk-samheten. Dock krävs ännu mer fokus och resurser för att tillgodose alla barns olika behov. Nyckelord: barn i behov av särskilt stöd, förskola, lekens betydelse för barns lärande, lekpas-sivitet, leksvårigheter, social kompetens, utvecklingspsykologi.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject barn i behov av särskilt stöd
förskola
lekens betydelse för barns lärande
lekpassivitet
leksvårigheter
social kompetens
utvecklingspsykologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/13153 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics