Elevinflytande ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Elevinflytande ur ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande ur ett elevperspektiv
Author Hansson, Charlotte ; Hedin, Ellinor
Date 2011
English abstract
This paper examines student participation from a student perspective. This is to increase teachers' understanding of how students experience and looks at the concept of student participation. We also discuss how students' experiences of the concept of student participation look like and what positive and negative thoughts the students have about the concept. The picture that emerges in the study are then compared with previous research. The theoretical part is based on the concepts of interest and power. The study consists of surveys conducted in a grade 4, a grade 5 and a grade 6, and a group interview in each grade. The choice of using two different methods, quantitative and qualitative, were made because these two methods complement each other well. The results of the survey show that students think it's important for them to be involved and have influence over their education. Students want to have control over everything related to their schooling. Student participation affects students' schooling in a positive way by making it more fun, they learn more and get a better view of their school day. A relationship between interest, power, and student participation has been partially observed on both previous research and the results of this study.
Swedish abstract
I denna uppsats undersöks elevinflytande ur ett elevperspektiv, detta för att öka lärares förståelse för hur elever upplever och ser på begreppet elevinflytande. Vi diskuterar också hur elevernas erfarenheter av begreppet elevinflytande ser ut samt vilka positiva respektive negativa tankar det finns hos eleverna kring begreppet. Den bild som framkommer i undersökningen jämförs sedan med tidigare forskning. Teoridelen baseras på begreppen intresse och makt. Undersökningen utgörs av enkäter gjorda i en årskurs 4, en årskurs 5 och en årskurs 6, samt en gruppintervju i varje årskurs. Valet att använda två olika metoder, kvantitativa och kvalitativa, gjordes då dessa två metoder kompletterar varandra bra. Resultatet av undersökningen visar att eleverna tycker att det är viktigt för dem att få vara med och ha inflytande över sin skolgång. Eleverna vill ha inflytande över allt rörande deras skolgång, från raster till skolmat och undervisning. Elevinflytande påverkar elevers skolgång på ett positivt sätt genom att det blir roligare, de lär sig lättare och får bättre översikt över sin skoldag. Ett samband mellan intresse, makt och elevinflytande har till viss del kunnat urskiljas både i tidigare forskning och i resultatet av denna undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Elevinflytande
Elevperspektiv
Intresse
Lgr 11
Makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/13157 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics