Patienters upplevelser av fysisk aktivitet på recept - En kvalitativ intervjustudie

DSpace Repository

Patienters upplevelser av fysisk aktivitet på recept - En kvalitativ intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patienters upplevelser av fysisk aktivitet på recept - En kvalitativ intervjustudie
Author Bengtsson, Olov ; Gonzalez, Eric
Date 2012
English abstract
Background: The governments 11 goals from 2001to improve general health includes physical activity in the sense that the prospects of higher physical activity among the population is made possible. Therefore it is the responsibility of the health care to promote physical activity. A method that is used in Sweden today is Physical activity on prescription (PaP). PaP breaks harmful sedentary lifestyle and is proven to be an effective treatment against many endemic diseases. What is of interest to the prescriber is how the patient perceives the treatment model and how the patient experiences the different aspects of the treatment. The aim this study was to examine the patient’s experiences of Physical activity on prescription as well as their experiences of support and follow-up. The method that was used had a qualitative approach and interviews were conducted as data collection method using a semi-structured interview guide. Data was analyzed using a qualitative content analysis. Three main categories and six subcategories were identified. The results showed that there were many factors that had an influence on a successful treatment. The informants experienced that getting physical activity on prescription was a spur and helped them get started with something they wanted to do. The informants felt that they received an individualized care where their needs were given consideration. The informants also expressed that they had a growing sense of responsibility for their own health. The support they received through discussions allowed them to open up and feel that someone else cared about their health. To be followed-up and to receive advice was seen by informants as crucial to the treatment. The conclusion was that the categories that formed this study resulted in an impact on the informants' motivation and thus was identified as the theme for the study. For a successful treatment, the nurse should to consider a number of factors identified by the informants' statements when prescribing and during ongoing treatment.
Swedish abstract
Bakgrund: Regeringens 11 huvudmål från 2001 för att förbättra folkhälsan innefattar fysisk aktivitet genom att förutsättningarna för en ökad fysisk aktivitet hos befolkningen möjliggörs. Därav är det hälso- och sjukvårdens ansvar att främja fysisk aktivitet. En metod som idag används i Sverige är Fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR bryter skadligt stillasittande och är bevisat en effektiv behandlingsform mot en rad. Det som är av intresse för förskrivaren är hur vårdtagaren ser på behandlingsmodellen och hur vårdtagaren upplever de olika aspekterna i behandlingen. Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelser av fysisk aktivitet på recept samt deras upplevelser av stöd och uppföljning. Metoden som användes hade en kvalitativ ansats och intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys varvid tre kategorier och tio subkategorier identifierades. Resultatet visade att det var många faktorer som påverkade för en lyckad behandling. Informanterna upplevde att få fysisk aktivitet på recept som en sporre och en hjälp att komma igång med någonting de ville. Informanterna tyckte också att de fick en individanpassad vård där deras behov och önskemål togs tillvara. Det uttrycktes även att informanterna hade en allt växande ansvarskänsla för sin egen hälsa och fysisk aktivitet. Stödet de fick genom samtal gjorde att de kunde öppna sig och kände att någon annan brydde sig om deras hälsa. Att följas upp och att få rådgivning sågs av informanterna som oumbärligt för behandlingen. Slutsats: Kategorierna som utgjorde studiens resultat mynnade alla ut i en påverkan på informanternas motivation och detta identifierades följaktligen som temat för studien. För en lyckad FaR-behandling bör sjuksköterskan vid förskrivning och pågående behandling beakta en rad faktorer som identifierats utifrån informanternas utsagor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Experiences
Interview
Nurse
Nursing
Patients
Physical activity on prescription
Handle http://hdl.handle.net/2043/13223 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics