Skola i förändring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skola i förändring
Author Olsson Mohammad-ali, Jenny ; Klausen, Maria
Date 2011
Swedish abstract
Sverige fick i augusti 2011 en ny läroplan som det runt om på skolorna satsats enormt mycket tid och resurser på att implementera. Vårt syfte med undersökningen är att visa hur den nu genomförda skolreformen mottagits och förankrats hos några rektorer och lärare på tre olika skolor. Vi har valt att rikta våra forskningsfrågor mot tre områden, styrdokumenten, implementeringsprocessen och professionen. Som teoretisk bakgrund har vi bland annat använt oss av det läroplansbetänkande (SOU 2007:28) som ligger till grund för reformeringen av skola 2011 och analyserat vår empiri utifrån både den kritik och de förslag på förändringar som ges i denna samt utifrån relevant forskning rörande skolutveckling och implementering. Vi valde att använda oss utav kvalitativa forskningsintervjuer som metod då vi ville få fram individuella skildringar och upplevelser av våra informanter. Resultatet visade att reformen förankrats likartat för lärarna respektive rektorerna men att det finns en skillnad mellan grupperna vad gällande deras syn på sin framtida profession. Dock har implementeringen varit positiv och välkommen och vi drar slutsatsen att denna process har haft en avgörande roll för den positiva känsla som de nu har gentemot de nya styrdokumenten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject implementeringsprocess
Lgr 11
profession
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/13231 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics