Lärarens undervisningsansvar i den muntliga kommunikationen

DSpace Repository

Lärarens undervisningsansvar i den muntliga kommunikationen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kindeberg, Victor
dc.date.accessioned 2012-01-26T08:26:01Z
dc.date.available 2012-01-26T08:26:01Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 60 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13243
dc.description Sammanfattning Utgångspunkten i den här studien har varit lärarens muntliga kommunikation och hur den kommer till uttryck i den konkreta undervisningssituationen med fokus på skolämnet idrott och hälsa. Pedagogisk forskning om lärande och ämnesdidaktisk forskning brister ofta i att hänsyn ej tas till lärarens roll och dennes muntliga kommunikation i undervisningen. Området är relativt outforskat vilket är förvånande då lärarens främsta redskap är hennes tal. Syftet med den här studien var att ge en bättre förståelse för hur lärares muntliga kommunikation kommer till uttryck och om ämnets karaktär är av betydelse. För att ta reda på detta har jag använt mig av en kvalitativ forskningsansats med intervjuer och observationer som undersökningsmetod. Med hjälp av pedagogisk retoriska begrepp har jag utvecklat en modell för att förstå hur den muntliga kommunikationen fungerar och vilka konsekvenser den kan ha för undervisningen. Resultaten visar att det finns en skillnad i hur lärares tal kommer till uttryck mellan olika ämnen och hur det är ämnenas karaktär som bidrar till detta. Resultaten presenteras och kategoriseras under vad som inom pedagogisk retorik kalla lärarens undervisningsansvar. Med de analysbegrepp som använts och resultaten i form av lärarens undervisningsansvar finns möjligheten att utveckla ett undervisningsspråk för lärare. Detta språk kan användas för att utvärdera och fungera som ett pedagogiskt stöd i planeringen av konkreta undervisningssituationer. en_US
dc.description.abstract Abstract The starting point of this study has been the teachers’ oral communication and how it is expressed in the concrete educational situation with focus on the school subject physical education. Pedagogical research on learning and school subject didactics research does not take in consideration the teacher and the teacher’s oral communication in the educational situation. The area is relatively unexplored which is surprising since the teacher’s main tool is her speech. The aim of this study was to provide a better understanding as to how teachers’ oral communication is expressed and if the character of the school subject is of significance. To explore this I used a qualitative approach with interviews and observations as investigation methods. I have developed a model using pedagogical rhetorical concepts to help understand how the oral communication works and what consequences it might have on teaching. The result shows a difference in how the teachers’ communication is expressed and that the character of the subject is a contributing factor. The results are presented and categorized under what in pedagogical rhetoric is called teachers educational responsibility. With the analytical tools that have been used in this study and the results that are the teacher’s educational responsibilities the possibility to develop a teaching language for teachers has emerged. This language can be used to evaluate and function as a pedagogical support in the planning of concrete educational situations. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Pedagogisk retorik en_US
dc.subject idrott och hälsa en_US
dc.subject muntlig kommunikation en_US
dc.subject undervisning och lärande en_US
dc.subject undervisningsansvar en_US
dc.subject Pedagogical rhetoric en_US
dc.subject physical education en_US
dc.subject oral communication en_US
dc.subject teaching and learning en_US
dc.subject teaching responsibilities en_US
dc.title Lärarens undervisningsansvar i den muntliga kommunikationen en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete, ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics