Nycirkusundervisning i skolämnet idrott och hälsa - Contemporary circus education in the school subject Physical Education

DSpace Repository

Nycirkusundervisning i skolämnet idrott och hälsa - Contemporary circus education in the school subject Physical Education

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nycirkusundervisning i skolämnet idrott och hälsa - Contemporary circus education in the school subject Physical Education
Author Lindberg, Matilda
Date 2011
English abstract
The following thesis is aiming to examine what contemporary circus can contribute with to the school subject Physical Education. It is a study about how contemporary circus activities can be used to anchor the intentions of the curriculum concerning the perception of gender differences and to stimulate students' creativity. In order to investigate a group of students' experiences and perceptions of contemporary circus education, the following methods have been used: action research, participant observation, questionnaire survey and focus group meeting. The following questions have been examined: how can contemporary circus lessons be created and how do they work in practice?, how can contemporary circus be used to develop creativity and creating an esthetical expression among pupils? and which experiences do girls and boys get and what are their thoughts about gender through participating in contemporary circus activities during Physical Education lessons? Based on theories about gender, physical activity and circus the results of the empirics of the study are analyzed and discussed. The study is qualitative and not aimed to present any general conclusions. The study revealed that circus is a new activity for most of the students, who also enjoyed it and felt that they learnt different things throughout the lessons. According to the students, there are social differences between what it means to be a girl or a boy, and some of them mean that various activities in the circus are more suitable depending on the performer's gender. Hula hoop is described as an activity more typical for girls than for boys. Contemporary circus activities in Physical Education may allow boys to try out activities they otherwise might not encounter. Through the way in which contemporary circus activities are performed in school, students have the opportunity to express themselves creatively and to develop abilities and interests regardless of gender.
Swedish abstract
Förestående examensarbete syftar till att undersöka vad nycirkus kan tillföra skolämnet idrott och hälsa. Det är en studie i hur nycirkus där kan användas för att förankra intentionerna i läroplanen om att motverka traditionella könsmönster och stimulera elevers kreativitet. För att undersöka en grupp elevers erfarenheter av och uppfattningar om nycirkusundervisning har följande metoder använts: aktionsforskning, deltagande observationer och enkätundersökning samt fokusgruppsmöte. Följande frågeställningar undersöks: hur kan ett undervisningsförslag i nycirkus se ut och hur fungerar det i praktiken?, hur kan nycirkus användas för att utveckla elevers kreativitet, skapande och estetiska uttryck? och vad har flickor och pojkar för erfarenheter av och uppfattningar om genus utifrån deltagande i nycirkus som aktivitet i skolans undervisning i idrott och hälsa? Resultatet av den insamlade empirin analyseras och diskuteras utifrån teorier om genus, idrott och cirkusverksamhet. Då studien är kvalitativ och undersökningen avgränsad till att omfatta enbart en grupp elever kan inga generella slutsatser dras, vilket studien heller inte syftar till. I studien framkommer att nycirkus är en ny aktivitet för flertalet elever, och att nästan alla tyckte att det var roligt och upplevde att de lärde sig olika saker. Enligt eleverna finns sociala skillnader mellan vad det innebär att vara flicka respektive pojke och vidare menar några av dem att olika aktiviteter inom nycirkus lämpar sig olika väl beroende på utövarens könstillhörighet. Rockring beskrivs som en aktivitet mer typisk för flickor än för pojkar. Nycirkusundervisning kan möjliggöra för pojkar att pröva på aktiviteter som de annars kanske inte möter och utifrån hur nycirkusaktiviteter genomförs kan eleverna få möjlighet till kreativt skapande och utvecklande av förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject cirkus
flickor
genus
hälsa
idrott
kreativitet
nycirkus
pojkar
skapande
skola
boys
circus
contemporary circus
creation
creativity
girls
gender
health
physical education
school
Handle http://hdl.handle.net/2043/13244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics