Identitet och trygghet i tid och rum - kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner

DSpace Repository

Identitet och trygghet i tid och rum - kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book
Title Identitet och trygghet i tid och rum - kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner
Author Johansson, Per ; Lisberg Jensen, Ebba
Date 2006
English abstract
Through interviews and text analyses, subtle and implicit discourses regarding time and space in relation to final storage of nuclear waste in the two Swedish municipalities Östhammar and Oskarshamn. The central perspective has been a humanecological one, scrutinising the relation between, society, individual and nature.
Swedish abstract
Genom intervjuer och textanalyser har underliggande tankestrukturer angående tid och rum i diskussionen om slutförvar i Östhammar och Oskarshamn studerats. Detta har gjorts utifrån ett humanekologiskt perspektiv med fokus på de kulturella aspekterna av relationen mellan människa och natur. Genom huvudsakligen metafor-, argumentations- och diskursanalys har föreställningar som präglat debatter och texter, liksom informanternas egna formuleringar, närstuderats. Ett något förvånande resultat var den stora enhetligheten i materialet, men några tydliga skiljelinjer förelåg dock. När det gäller tid uppfattades tiden fram till det att ett beslut om slutförvar fattas som överskådlig, själva anläggningstiden som överblickbar, men den långa slutförvarstiden som oöverskådlig. När det gäller den rumsliga dimensionen finns det en dominerande optimistisk inställning till lokalisering av slutförvar både i Östhammar och Oskarshamn. Man hävdade att ett slutförvar skulle ge bygden en livgivande injektion i socioekonomiska termer. De fåtaliga skeptikerna,å sin sida, ifrågasatte detta och hela processen. Avslutningsvis kan sägas att både de tids- och rumsrelaterade tankefigurerna i stort bygger på föreställningar om ett stabilt nu, som man å ena sidan litar på ska fungera på ett liknande sätt i framtiden, men å andra sidan fruktar ska upphöra.
Link http://www.skb.se/ppw/document.asp?ppwAutnRef=PUB-... (external link to publication)
Publisher Svensk kärnbränslehantering SKB
Series/Issue SKB Rapport R-06-;119
ISSN 1402-3091
Pages 60
Language swe (iso)
Subject nuclear waste
nuclear waste final disposal
municipal politics
Cultural values
discourse analysis
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13284 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics