Om vi skalar...en studie om synen på specialpedagogikens inre

DSpace Repository

Om vi skalar...en studie om synen på specialpedagogikens inre

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Om vi skalar...en studie om synen på specialpedagogikens inre
Author Nesic, Anna ; Åkesson, Christel
Date 2012
English abstract
Malmö University Learning and Society School Development and Leadership special Education Spring semester 2012 abstract Nesic, Anna & Akesson, Christel (2012). If we peel ... a study on the perception of special education within. (I Thank peel ... a study on the perception of Special Education internal). School Development and Leadership, Special Education, Learning and Society, Malmö University. The aim of our study was to investigate the essence of special education is. We wanted to see what perceptions that exist about what a special education teacher should attach great importance to their work and what is perceived as special needs education. We have had concerns about what is so special about special education and wanted to explore how a special education really works. How is special education work of the other teachers, there is consistency in the approach, what is the management of special education and how can we best respond to every individual we meet. These are some of the parts that worked when we peeled and hopefully closer to the core of special education. We chose to do a qualitative study of hermeneutical research analysis builds on KASAM and Vygotsky's sociocultural theory. The investigation resulted partly in the special education teachers must market their profession and also must attach great importance to see each individual. The most essential in the work of people are: "Building relationships" Keywords: tutorial, individual, KASAM, relationships, special education.
Swedish abstract
Malmö högskola Lärande och Samhälle Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogik Vårterminen 2012 Abstrakt Nesic, Anna & Åkesson, Christel (2012). Om vi skalar…en studie om synen på specialpedagogikens inre. (I we peel… a study on the perception of special education internal). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärande och Samhälle, Malmö högskola. Syftet med vår studie har varit att undersöka vad kärnan i specialpedagogik är. Vi ville se vilka uppfattningar som finns om vad en specialpedagog bör lägga stor vikt vid i sitt arbete och vad som uppfattas som specialpedagogisk verksamhet. Vi har haft funderingar på vad som är så speciellt med specialpedagogiken och velat undersöka hur en specialpedagog verkligen arbetar. Hur uppfattas specialpedagogens arbete av de övriga pedagogerna, finns det samstämmighet i synen, vad anser ledningen om specialpedagogik och hur kan vi bäst bemöta varje individ vi möter. Detta är några av delarna som arbetat med när vi skalat och förhoppningsvis närmat oss kärnan i specialpedagogiken. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med hermeneutisk forskningsanalys med avstamp i KASAM och Vygotskijs sociokulturella teori. Undersökningen resulterade dels i att specialpedagogen måste marknadsföra sitt yrke och dels måste lägga stor vikt vid att se varje individ. Det mest väsentliga i arbetet med människor är: ”Att skapa relationer” Nyckelord: handledning, individ, KASAM, relationer, specialpedagog.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject handledning
individ
KASAM
relationer
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/13288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics