Konsten att tillvarata yngre barns motivation för ett lustfyllt lärande

DSpace Repository

Konsten att tillvarata yngre barns motivation för ett lustfyllt lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Konsten att tillvarata yngre barns motivation för ett lustfyllt lärande
Author Carlsson, Ann-Kristin ; Persson, Åse
Date 2012
Swedish abstract
Carlsson, Ann-Kristin & Persson, Åse (2011). Konsten att tillvarata yngre barns motivation till ett lustfyllt lärande (The art of capturing a young child’s motivation to achieve pleasurable learning experience). Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle Specialpedagogik, Malmö Högskola. Syftet med vår studie var att undersöka hur motivation kan tillvaratas i takt med barns stigande ålder samt vad specialpedagogens kunskap kan bidra med i arbetet. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med fokusgruppsamtal som metod. Då intresset låg i hur motivation tillvaratas hos yngre barn fann vi det relevant att intervjua barn i fyra- till åttaårsålder samt pedagoger som arbetar med barn i denna ålder. Resultat i studien visade att barns motivation kan tillvaratas genom barns intresse samt att lärandet ska var kul och roligt. Det krävs dessutom en pedagog med inlevelseförmåga och ett uppriktigt engagemang samt kunskap kring barns utveckling. Vidare framkom att pedagogerna vill nyttja specialpedagogens kunskaper till handledning, pedagogiska diskussioner samt ha tips på arbetsmetoder för att om möjligt tillvarata barns motivation. I studien framkom hinder i verksamheternas strukturer som bl.a. stora barngrupper som gjorde att barns intressen inte alltid gick att bemöta för att tillvarata deras motivation och lust att lära.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Barns motivation, lustfyllt lärande, yngre barn, specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/13289 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics