Varför jag? Varför nu? En litteraturstudie kring utbildning i kommunikation vid palliativ vård för blivande och legitimerade sjuksköterskor

DSpace Repository

Varför jag? Varför nu? En litteraturstudie kring utbildning i kommunikation vid palliativ vård för blivande och legitimerade sjuksköterskor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför jag? Varför nu? En litteraturstudie kring utbildning i kommunikation vid palliativ vård för blivande och legitimerade sjuksköterskor
Author Jönsson, Jessica ; Nordsjö, Sara
Date 2012
English abstract
Background: Palliative care concerns the soothing and supporting care given to patients when curative care is no longer effective. Communication between nurse and patient is one of the four cornerstones in palliative care, and form a significant part of the nursing care given to these patients. This kind of communication can involve breaking bad news, emotional and existential questions as well as tragic truths. Purpose: Investigating how nursing students and registered nurses may be educated for communication with patients receiving palliative care. Method: A partial systematic literature review. Literature was searched in two databases. The articles forming the base for the result were reviewed, evaluated and summarized into a matrix. Result: Teaching methods for nursing students and registered nurses in communication with patients receiving palliative care are presented as five main themes; narrative teaching, activating teaching, patient-centered teaching, electronic teaching and teaching by feedback. With these main themes come 12 underlying sub-themes. Conclusion: This literature review establishes needs for further knowledge in communication with patients receiving palliative care, amongst both nursing students and registered nurses. These gaps of knowledge may be filled by various teaching methods.
Swedish abstract
Bakgrund: Palliativ vård innebär den lindrande och stödjande vård som ges till patienter när kurativ vård inte längre är effektiv. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en av den palliativa vårdens fyra hörnstenar och utgör en betydande del av omvårdnaden kring dessa patienter. Kommunikationen kan involvera svåra besked, emotionella och existentiella frågor samt tragiska sanningar. Syfte: Att undersöka hur blivande och legitimerade sjuksköterskor kan utbildas för kommunikation med patienter som vårdas palliativt. Metod: Litteraturstudie med viss systematik. Artikelsökning utfördes i två databaser. Artiklar som resultatet baseras på har granskats, bedömts och summerats i en matris. Resultat: Utbildningsmetoder för blivande och legitimerade sjuksköterskor i kommunikation med patienter som vårdas palliativt presenteras som fem huvudteman; narrativ undervisning, aktiverande undervisning, patientnära undervisning, elektronisk undervisning och återkopplande undervisning. Med huvudtemana följer 12 underliggande underteman. Konklusion: Denna litteraturstudie konstaterar behov av ytterligare kunskap i kommunikation med patienter som vårdas palliativt, både bland blivande och legitimerade sjuksköterskor. Denna kunskapslucka kan fyllas genom olika utbildningsmetoder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Kommunikation, Palliativ vård, Sjuksköterskestudenter, Sjuksköterskor, Utbildningsmetod
Handle http://hdl.handle.net/2043/13294 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics