UTSÖNDRING AV STEN-BILDANDE SUBSTANSER I URIN – KAN STICKPROV ERSÄTTA DYGNSMÄNGDER?

DSpace Repository

UTSÖNDRING AV STEN-BILDANDE SUBSTANSER I URIN – KAN STICKPROV ERSÄTTA DYGNSMÄNGDER?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Majstorovic, Zoran
dc.date.accessioned 2012-01-30T16:11:25Z
dc.date.available 2012-01-30T16:11:25Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13309
dc.description Majstorović, Z. Utsöndring av stenbildande substanser i urin – kan stickprov er-sätta dygnsmängder? Examensarbete i Biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde Bio-medicinsk laboratorievetenskap, 2011. Syfte. Utredning av njurstenspatienter omfattar alltid undersökning av utsönd-ringen av stenbildande substanser i urin. Samlingen av urin under ett dygn hos njurstenpatienter innebär ofta problem för patienten eftersom det inte är så sällan att de glömmer samla urin i dunken eller samlar för lång eller kort tid. Syftet med min undersökning är att undersöka om det finns alternativ till att samla urin under 24 timmar i de fall där utsöndringen av stenbildande substanser är konstant över dygnet. Frågeställningen är om utsöndringen av stenbildande substanser kan upp-skattas genom att relatera deras koncentration i urin till koncentrationen av kreati-nin i urin eftersom utsöndringen av kreatinin är relativt konstant över dygnet. I så fall bör koncentrationen av stenbildande substanser i urin kunna relateras till kon-centrationen av kreatinin i urin på samma sätt som vid narkotikaanalys. Metod. Försökspersonerna samlade all urin i exakt 24 timmar. Den första urinportionen sparades i ett separat kärl medan all efterföljande urin samlades i en separat dunk . Efter ca en vecka gjordes en ny urinsamling, denna gång bara i en dunk. Dygnsut-söndringarna jämfördes med varandra och med kreatininindex i stickprovet. Re-sultat. Ett starkt samband fanns mellan kreatininindex av kalcium och dygnut-söndringen av kalcium. Sambandet var något mindre starkt för magnesium och saknades för fosfat och kalium. Slutsats. Resultaten talar mot att kreatininindex generellt kan användas för att skatta utsöndringen av njurstensbildande substanser. Däremot verkar kreatininindex relativt väl förutsäga utsöndringen av kalcium och i viss mån även magnesium. en_US
dc.description.abstract Majstorović, Z. Secretion of stone-forming substances in the urine - can spot urine sample replace 24 hour urine collection? Degree project in Biomedical Laboratory Science, 15 credits points. Malmö University, Health and Society, Department of Biomedical Laboratory Science, 2011. Objective. Clinical investigation of kidney stone patients always includes moni-toring of the secretion of stone-forming substances in the urine. However, 24 h urine collection is difficult for the patient and prone to error. The purpose of this study is to examine whether there are alternatives to the collecting of urine under the period of 24 hours in cases where the secretion of stone-forming substances is constant across days. The question is whether the excretion of stone-forming sub-stances can be estimated by relating the concentration of urine to the creatinine concentration of urine, since the excretion of creatinine is relatively constant over a day. If so, the concentration of stone-forming substances in urine could be relat-ed to the concentration of creatinine in urine in the same way as drug analyses commonly are. Method. The subjects collected a 24h collection of urine. The first urine portion was stored in a container, while all subsequent urine was collected in a separate container. After about a week, another timed collection of urine was performed, but this time only in one container. The 24 h solute excretions were compared to each other and to the solute creatinine index. Results. A strong cor-relation was found between the creatinine index of calcium and the 24 h excretion of calcium. A somewhat weaker correlation was found for magnesium and a lack of correlation for phosphate and potassium. Conclusion. Results indicate that creatinine indexes in general do not predict 24 h excretions. However, creatinine index appears to predict the excretion of calcium and, to some extent, magnesium. en_US
dc.format.extent 21 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject 24-hour urine collection sv_SE
dc.subject creatinine (creatinine index) sv_SE
dc.subject kidney stones sv_SE
dc.subject spot urine collection sv_SE
dc.subject stone forming substances sv_SE
dc.title UTSÖNDRING AV STEN-BILDANDE SUBSTANSER I URIN – KAN STICKPROV ERSÄTTA DYGNSMÄNGDER? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Biomedicinsk laboratorievetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics