"De är inte ensamma om sina tankar"- en studie om lärarnas arbete med skönlitteratur i religionskunskap

DSpace Repository

"De är inte ensamma om sina tankar"- en studie om lärarnas arbete med skönlitteratur i religionskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "De är inte ensamma om sina tankar"- en studie om lärarnas arbete med skönlitteratur i religionskunskap
Author Persson, Angélica ; Broman, Therese
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att få en kunskap och en förståelse för hur populärkultur, med fokus på skönlitteratur, införlivas i religionskunskapsundervisningen för grundskolans senare år. Fokus låg på lärarnas arbete med skönlitteratur utifrån de tre didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Litteraturstudier har visat att det finns många förtjänster med att föra in skönlitteratur i undervisningen samt att det kan finnas en viss problematik kring det. Vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod som bestod av semi- strukturerade intervjuer. Informantgruppen bestod av nio stycken lärare i de samhällsorienterade ämnena i grundskolans senare år. Urvalsgruppen var representerad från fem olika skolor i södra Sverige. Resultatet visade att majoriteten av lärarna ansåg att skönlitteratur lämpar sig i de flesta arbetsområden inom religionskunskap med en betoning på världsreligionerna. Skönlitteraturen användes främst genom högläsning och elevers egen läsning. Läsningen skulle resultera i diskussioner, reflektioner och jämförelser. Argument som fördes fram till varför lärarna använder sig av skönlitteratur var främst att styrdokumenten påtalar det men också för att det ökar elevernas empati, reflektionsförmåga och ger en djupare kunskap. Vår slutsats är att skönlitteratur har mycket att tillföra i religionskunskapsundervisningen samt att eleverna har mycket att vinna genom läsningen. Men det krävs ett gediget arbete av läraren för att föra in skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen på ett konstruktivt vis.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject empati
fiktion
kunskapsutveckling
lärare
religionsdidaktik
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/13375 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics