Rätten till sitt eget jag - En enkätstudie om hedersrelaterade normer och begränsningar i Malmö

DSpace Repository

Rätten till sitt eget jag - En enkätstudie om hedersrelaterade normer och begränsningar i Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Alsteryd, Anna
dc.contributor.author Arnhed, Johanna
dc.date.accessioned 2012-02-10T08:07:59Z
dc.date.available 2012-02-10T08:07:59Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13379
dc.description Denna studie syftar till att genomföra en kartläggning som belyser förekomsten av ungdomars upplevelser kring hedersrelaterade normer och begränsningar samt därtill undersöka erfarenheter av kränkande behandling i Malmö. För att uppnå syftet har följande tre frågeställningar formulerats: I vilken omfattning upplever ungdomar att de begränsas eller har begränsats av normer inom familjen avseende val av partner, kärleksförhållande, val av umgänge och om de har de krav på att förbli oskulder fram till äktenskap? I vilken omfattning begränsas eller har dessa ungdomar begränsats av normer inom familjen avseende vanligt förekommande aktiviteter på fritiden och/eller lektioner eller aktiviteter under deras skolgång? I vilken utsträckning upplever eller har dessa ungdomar upplevt kränkande behandling som innefattar inskränkningar i den personliga integriteten, förbud, social kontroll, isolering, förskjutning, hot om våld och/eller våld från sin familj eller annan släkting? Vidare ämnar studien även undersöka om det förekommer likheter och skillnader avseende ungdomarnas upplevda begränsningar utifrån ungdomarnas bakgrund. Studien är av kvantitativ ansats baserad på en guppenkätundersökning riktad till ungdomar i tredje årskurs på gymnasiet i Malmö och ägde rum hösten 2011. Det slumpmässiga urvalet består av 549 respondenter, varav 384 respondenter har besvarat enkäten. Analysen av det empiriska materialet utgår från tidigare forskning samt en kulturteoretisk förklaringsmodell på hedersproblematiken. Studiens resultat påvisar att cirka tre procent av samtliga respondenter anses leva med hedersrelaterade normer och begränsningar. Resultatet påvisar att tjejer i större utsträckning är utsatta för hedersrelaterade normer och begränsningar i jämförelse med killar. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to conduct a survey that highlights the presence of teenagers’ knowledge and involvement regarding honor-related norms and limitations while also examining experiences of offensive treatment in Malmö. In order to come to a conclusion, the following three questions have been formulated: To what extent do teenagers feel that they are or have been restricted or limited by the norms within the family regarding the choice of partner, love relations, choice of friends and if there is a requirement to remain a virgin until marriage? To what extent are these teenagers limited or have been limited by norms within the family concerning classes and activities during school and activities after during their leisure time? To what extent do these teenagers experience or have experienced offensive treatment which includes restrictions in their personal integrity, prohibitions, social control, isolation, displacement, threats of violence and/or violence from their family or other relative? Furthermore, the study also intends to investigate whether similarities and differences occur concerning teenagers experienced limitations with their background. The study is of a quantitative approach based on a group survey of teenagers in the last year of high school in Malmö and took place during the autumn of 2011. The simple random sampling consists of 549 respondents, of which 384 respondents have answered the questionnaire. The result and analysis of the empirical material is integrated with previous research and a cultural theory that explains the issue of honor. Our results indicate that approximately three percent of all respondents deemed to live with honorary norms and limitations. The result shows that girls are more likely to experience honorary norms and limitations than boys. en_US
dc.format.extent 85 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Hedersrelaterade normer och begränsningar sv_SE
dc.subject Hederskultur sv_SE
dc.subject Ungdomar sv_SE
dc.subject Enkätstudie sv_SE
dc.subject Malmö sv_SE
dc.subject Sverige sv_SE
dc.title Rätten till sitt eget jag - En enkätstudie om hedersrelaterade normer och begränsningar i Malmö en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics