Vi är iallafall bäst på idrott! – en kvalitativ studie av högstadiepojkars attityder till könsskillnader i skolresultat

DSpace Repository

Vi är iallafall bäst på idrott! – en kvalitativ studie av högstadiepojkars attityder till könsskillnader i skolresultat

Details

Files for download
Icon
PDF
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Vi är iallafall bäst på idrott! – en kvalitativ studie av högstadiepojkars attityder till könsskillnader i skolresultat
Author Sender, Susanna ; Hvistendahl, Daniel
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att utifrån ett normkritiskt genusperspektiv undersöka attityder hos pojkar – som representanter av det manliga könet – i åttonde klass, med avseende på könsskillnader i skolresultat, både vad det gäller orsaker till och konsekvenser av dessa skillnader. Detta har lett oss till att i vår teoretiska grund lägga fokus på mannen som normbärare i samhället. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ gruppintervju med fem pojkar i årskurs åtta. Det empiriska råmaterialet analyserades och tolkades genom en indelning i fyra huvudteman: 1) fritidsaktiviteters inverkan, 2) omgivningens förväntningar på pojkar som grupp, 3) föräldrarnas akademiska och ekonomiska bakgrund och 4) naturliga skillnader med mannen som måttstock. Huvuddragen hos de resultat som utkristalliserade sig utifrån dessa teman kan sammanfattas med att våra intervjupersoner bara var delvis medvetna om de resultatmässiga könskillnader som finns i skolan. De orsaker som ofta pekades ut ansågs ha sitt ursprung i naturliga skillnader utifrån en bild av könen som artskilda. Som konsekvens av de ökade resultatklyftorna mellan könen pekade intervjudeltagarna på en ackumulerande förstärkningseffekt där två parallella faktorer uppmärksammades: dels lärares lägre förväntningar på pojkars skolresultat, dels en generellt sänkt utbildningsnivå bland manliga förebilder. Båda dessa faktorer ansågs bidra till ett upprätthållande och en förstärkning av den så kallade anti-pluggkulturen bland pojkar i högstadieåldern. I vår slutsats betonar vi vikten av att bemöta dessa attityder med ett mer normkritiskt angreppssätt i vår undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Betyg
Essentialism
Genus
Hierarki
Högstadiet
Jämställdhet
Kön
Manlighet
Normkritisk
Pojkar
Skolprestation
Skolresultat
Värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/13390 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics