Naturvetenskap i förskolan – Några förskolechefers/rektorers och förskollärares syn på innehåll, syfte och arbetssätt

DSpace Repository

Naturvetenskap i förskolan – Några förskolechefers/rektorers och förskollärares syn på innehåll, syfte och arbetssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskap i förskolan – Några förskolechefers/rektorers och förskollärares syn på innehåll, syfte och arbetssätt
Author Landfors, Eva
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur några förskolechefer/rektorer respektive förskollärare resonerar kring naturvetenskap i förskolan avseende innehåll, syfte och arbetsmetoder, samt att därtill jämföra vilka teman som framkommit bland dessa båda yrkesgrupper. Detta mot bakgrund av att strävansmålen avseende naturvetenskap i förskolans läroplan har förtydligats i den reviderade Läroplan för förskolan (Skolverket 2010) liksom förskolechefens och förskollärarens ansvar för den pedagogiska verksamheten. Den yrkesmässiga relevansen med studien är att den förhoppningsvis ska kunna utgöra en utgångspunkt och kunskapskälla för vidare diskussion i förskolans verksamhet kring de förtydligade målen för naturvetenskap. Undersökningen bygger på en intervjustudie om fem respondenter per yrkeskategori. Resultatet visar att uppkomna teman ur respondenternas resonemang avseende innehåll, syfte och arbetssätt vid naturvetenskaplig verksamhet i förskolan på ett teoretiskt plan redan visar hög samstämmighet med förskolans reviderade styrdokument. Avseende hur samstämmigheten ser ut i praktiken går inte att säga utifrån detta arbete utan återstår att undersöka när de reviderade styrdokumenten har hunnit implementerats i praktiken. Vidare visar resultaten på hög samstämmighet mellan de båda yrkesgruppernas resonemang vad gäller innehåll, syfte och arbetssätt avseende naturvetenskaplig verksamhet i förskolan. Detta tyder på att medverkande förskolechefer/rektorer respektive förskollärare som grupper på ett teoretiskt plan kan tänkas ha mycket likartade tankar och synsätt kring naturvetenskaplig verksamhet i förskolan. Även här gäller att avseende hur samstämmigheten ser ut i praktiken kvarstår att undersöka i en annan studie.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject naturvetenskap
förskola
förskolechef
rektor
förskollärare
naturvetenskaplig verksamhet
Läroplan för förskolan
didaktik
ämnesdidaktik
intervjuer
Handle http://hdl.handle.net/2043/13394 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics