Fem rektorers föreställningar om estetik i grundskolan

DSpace Repository

Fem rektorers föreställningar om estetik i grundskolan

Details

Files for download
Icon
examensarbete
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fem rektorers föreställningar om estetik i grundskolan
Author Bremer, Linda
Date 2012
Swedish abstract
Studien syftar till att undersöka rektorers föreställningar om estetik och vad de tror att estetiken betyder för elevernas lärande i grundskolan. I studien medverkar fem rektorer som är verksamma i Malmö stad. Anledning till denna undersökningsgrupp beror på att rektorer har mycket att säga till om när det gäller allt från anställning av pedagoger, till arbetssätt och satsning på estetisk och kultur i skolan. Metoden som jag har använt är kvalitativ intervju och intervjuerna genomfördes under oktober och november 2011. Teorin som jag har valt att använda i studien är teoretisk- och praktisk kunskap av Bernt Gustavsson (2002) i sin bok Vad är kunskap? Resultatet av studien visar på att rektorernas föreställningar om estetik handlar om det fysiska utseendet. Många av rektorerna är inte vana att använda sig av estetik som definition och saknar kunskap om estetik som begrepp. Rektorerna ställer sig positiva till effekterna av estetiskt arbete som enligt dem själva innebär b la: bättre språk och identitetsutveckling och bättre sammanhållning. Rektorerna ger uttryck för att det finns en hierarki mellan teoretisk- och praktisk kunskap och att det lönar sig mer med teoretisk kunskap. De bekräftar därmed teorin om praktisk och teoretisk kunskap, där praktisk kunskap har en underställd och marginaliserad roll i relation till teoretisk kunskap. De bekräftar också bilden av att estetik är något man kan ta fram för att ge eleverna en lättsam och rolig stund. Det finns rektorer som gör anspråk på den radikala estetiken, men trots goda ansatser ger de flesta rektorer uttryck för att skolans arbetssätt är modesta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject estetik
radikal estetik
modest estetik
marknadsestetik
rektor
Handle http://hdl.handle.net/2043/13395 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics