Copingstrategier hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom.

DSpace Repository

Copingstrategier hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Egeskog, Katarina
dc.contributor.author Kjelldén, Kristina
dc.date.accessioned 2012-02-15T07:45:43Z
dc.date.available 2012-02-15T07:45:43Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13399
dc.description Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är kronisk, drabbar främst unga och har en ökad förekomst. En stor mängd studier har konstaterat att sjukdomen medför många negativa effekter på de drabbades livskvalitet. När en person in-sjuknar i en kronisk sjukdom hotas centrala värden. För att hantera detta utvecklar personen olika copingstrategier. En större kunskap hos sjuksköterskan om dessa copingstrategier bör medföra en ökad förmåga att stödja och stärka patienterna med IBD. Syfte: Att belysa olika copingstrategier som personer med IBD använ-der för att hantera såväl fysiska som psykosociala aspekter av sjukdomen. Metod: En litteraturstudie genomfördes. Litteratursökningar utfördes i databaserna Pubmed, Cinahl och Psycinfo. Tio artiklar med såväl kvantitativ som kvalitativ metod inkluderades efter att ha kvalitetsgranskats. Resultat: Tre teman identifiera-des. Personer med IBD hanterade sjukdomen genom att kontrollera olika faktorer, genom att söka stöd samt genom att använda mentala funktioner. Personerna för-sökte kontrollera sin omgivning och sina symtom. De sökte framförallt stöd hos familj och vänner. De mentala funktionerna som användes för att hantera sjuk-domen var att acceptera, att omvärdera, att ha en positiv inställning samt att und-vika. en_US
dc.description.abstract Background: Inflammatory bowel disease (IBD) is chronic, affects mostly young people and has an increased incidence. A large number of studies have found that the disease causes many negative effects on the individual’s quality of life. The core values of an individual are threatened when he or she is diagnosed with a chronic disease. To handle this threat different coping strategies are developed. A greater understanding of the nurse for these coping strategies ought to result in an increased ability to support and empower patients with IBD. Purpose: To illustrate various coping strategies used by individuals with IBD to manage both physical and psychosocial aspects of the disease. Methods: A literature review was carried out. The literature search was performed in the databases Pubmed, Cinahl and Psycinfo. A total of ten studies with both quantitative and qualitative methods were included after having been quality reviewed. Results: Three themes were identified. Individuals with IBD cope with the disease by controlling various fac-tors, by seeking support and by using mental functions. They tried to control their surroundings and their symptoms. They sought support from family and friends. The mental functions used to manage the disease were to accept, to reassess, to have a positive attitude and to avoid. en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject coping en_US
dc.subject Crohns sjukdom en_US
dc.subject inflammatorisk tarmsjukdom en_US
dc.subject omvårdnad en_US
dc.subject ulcerös kolit en_US
dc.title Copingstrategier hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics