Att tala om sexualitet med patienter - vad hindrar sjuksköterskan?

DSpace Repository

Att tala om sexualitet med patienter - vad hindrar sjuksköterskan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att tala om sexualitet med patienter - vad hindrar sjuksköterskan?
Author Hjalmarsson, Emma ; Rinander, Kajsa
Date 2012
English abstract
Background: A person’s sexuality and the sexual health extend over several levels, both physically, emotionally, mentally and socially. Nurse's responsibility area, nursing care, also extends over these parts when the patient's basic and specific needs are met. Conversations about sexuality are included in the nurse's duty, despite this very few nurses are talking about sexuality with their patients according to research. Patients would like to talk more about this topic with nurses which are shown in many studies. Purpose: The purpose of this study was to elucidate reasons why nurses do not talk with patients about sexuality. Methods: A literature study with some structure was conducted, based on qualitative and quantitative articles. The databases PubMed, CINAHL, and PsycINFO were used for the search of articles. A review of the articles was conducted which resulted in ten articles with good quality. These were read carefully and the similarities and differences in the results which responded to the purpose of the work were identified. Results that the authors meant were of the same type were formed to themes. Results: Several factors that prevent nurses from talking about sexuality with patients were seen, which extended across different areas. It became clear that the topic was seen as very complex and uncomfortable to talk about. The lack of both knowledge and training regarding the topic was clear obstacles. The environment at the working place also included obstacles for this type of conversations, a high working load and time constraints were some of which were mentioned. Uncertainties of whose responsibility it was to have the conversations about sexuality occurred, despite previous studies which had showed that most nurses believed it was their responsibility.
Swedish abstract
Bakgrund: Sexualitet och sexuell hälsa berör flera områden hos en människa, både fysiska, emotionella, mentala och sociala. Sjuksköterskans ansvarområde omvårdnad sträcker sig även det över dessa delar då patientens basala och specifika omvårdnadsbehov ska tillgodoses. Samtal om sexualitet ingår i sjuksköterskans arbete, men trots detta visar forskning att väldigt få sjuksköterskor tar upp ämnet sexualitet med sina patienter. Studier visar även att det är ett ämne som patienter gärna hade pratat mer om. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa orsaker till varför sjuksköterskor inte samtalar med patienter om sexualitet. Metod: En litteraturstudie med viss systematik baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar genomfördes. Databaser som användes för artikelsökning var PubMed, Cinahl samt PsycINFO. En granskning av artiklarna utfördes vilket resulterade i tio artiklar med god kvalitet. Dessa lästes noga igenom och likheter och skillnader i resultaten som sva¬rade på arbetets syfte identifierades. Resultat som enligt författarna var av samma typ bildade teman. Resultat: Många faktorer som hindrar sjuksköterskor att prata om sexualitet identifierades, och de rörde sig över många olika områden. Det visade sig att många tyckte att ämnet var komplext och obekvämt att tala om. Bristen på både kunskap och utbildning i ämnet utgjorde tydliga hinder. Även miljön på arbetsplatsen spelade in på olika sätt, ett högt arbetstryck och tidsbrist var några faktorer som nämndes. Det framkom dessutom oklarheter vems ansvar samtal om sexualitet var, trots att tidigare studier visat att de flesta sjuksköterskor menade att ansvaret var deras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject omvårdnad
patient
samtal
sexualitet
sexuell hälsa
sjuksköterska
conversation
nurse
nursing care
patient
sexual health
sexuality
Handle http://hdl.handle.net/2043/13401 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics