Bedsiderapportering ur patienters och sjuksköterskors perspektiv - en litteraturstudie

DSpace Repository

Bedsiderapportering ur patienters och sjuksköterskors perspektiv - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedsiderapportering ur patienters och sjuksköterskors perspektiv - en litteraturstudie
Author Löfgren, Johan ; Dalvindt, Marita
Date 2012
English abstract
Handover at change of shift is a complex but very important part of nurses work and there are a number of different models to follow. In this study, the purpose is to investigate the research about patients and nurses perspectives of bedside reporting. The method is based on Goodman’s seven steps in a systematic literature review. Four themes emerged from the outcome of the selected articles: time during bedside handover, bedside handover as an information source and foundation for safe care, patient participation and interaction between patients and nurses during bedside handover, confidentiality. The most significant outcome of the results is that bedside handover meet both patients and nurses' information needs and involves the patient in the nursing care. With the help of Imogene King's theory of interpersonal systems the result is discussed.
Swedish abstract
Överrapportering vid skiftbyte är en komplex men mycket viktig del av en sjuksköterskas arbete och det finns ett antal olika modeller att följa. Med denna litteraturstudie är syftet att undersöka forskningen om patienters och sjuksköterskors uppfattning om överrapporteringsmetoden bedside. Metoden utgår från Goodmans sju steg vid en systematisk litteraturöversikt. Fyra teman framkom ur de valda artiklarnas resultat: tidsåtgång under bedsiderapportering, bedsiderapportering som informationskälla och grund till säker omvårdnad, Patientdelaktighet och interaktion mellan patienter och sjuksköterskor under bedsiderapportering, sekretess. Det tydligaste i resultat är att bedsiderapportering tillgodoser både patienters och sjuksköterskors informationsbehov och gör patienten delaktig i omvårdnaden. Med hjälp av Imogene Kings teori om interpersonella system diskuteras resultatet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Bedsiderapportering
Delaktighet
Patient
Sekretess
Sjuksköterska
Överrapportering
Handle http://hdl.handle.net/2043/13405 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics