Postoperativ smärta hos yngre barn. En litteraturstudie om sjuksköterskans förmåga att tolka.

DSpace Repository

Postoperativ smärta hos yngre barn. En litteraturstudie om sjuksköterskans förmåga att tolka.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Postoperativ smärta hos yngre barn. En litteraturstudie om sjuksköterskans förmåga att tolka.
Author Björklund, Marie ; Larsson, Linnéa
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa resultaten från tidigare studier om hur sjuksköterskan tolkar yngre barns (0-6 år) smärtupplevelser i det postoperativa skedet. När det gäller yngre barn som till stor del saknar verbal kommunikativ förmåga, får sjuksköterskan förlita sig på föräldrarnas kunskaper om sitt barn. I den postoperativa omvårdnaden av yngre barn är samspelet mellan sjuksköterskan och föräldrarna således av största vikt. Därför kommer även denna aspekt att belysas i vårt arbete. Studien riktar sig till sjuksköterskor inom alla vårdsektorer eftersom att patientkategorier med hinder att förmedla sin smärta förekommer överallt. Metoden är en litteraturstudie som baseras på nio vetenskapliga artiklar som vi har tolkat utifrån Travelbee´s omvårdnadsteori. Resultatet visade att sjuksköterskor idag främst använder sig av föräldrarna som rapportörer av barnens smärta och sällan utav smärtskattningsinstrument, trots att samspelet mellan sjuksköterskor och föräldrar fungerar dåligt och ofta präglas av misstänksamhet.
Swedish abstract
The purpose of this literature review was to demonstrate the results of recent studies of the nurses ability to interpret younger childrens (0-6 years of age) experiences of pain in the postoperative stage. There is a lack of knowledge concerning young childrens ability to express themselves verbally and the nurse has to rely upon the parents knowledge about the child. Consequently, the teamwork between the nurse and the parents is of great importance in the care of the younger child. Therefore we intend to illuminate this aspect in this paper. This study aims to nurses of all categories, since patients with lack of verbal communication are frequently occurring. The method is a literature review based on nine scientific articles interpretated by Travelbee´s theory of nursing. The result shows that nurses today mainly use the parents as informers of the childrens pain and rarely of pain measurement-scales, even though the teamwork between nurses and parents is not working and is often characterised of suspicion.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
föräldrar
postoperativ
sjuksköterskor
smärta
tolkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1343 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics