Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola Ett samtidsperspektiv

DSpace Repository

Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola Ett samtidsperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola Ett samtidsperspektiv
Author Körner, Kristian
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att få en bild av hur kunskapsbegreppet påverkar undervisningen av konstämnet i gymnasiet, samt att beskriva vad konstämnet i utbildning kan vara genom att utgå från en möjlig samtida definition av ämnet. Jag använder mig av tidigare forskning på området som dekonstruerar fenomenet konst i utbildning. I min förståelse av materialet tar jag hjälp av Foucaults teorier om makt och Bourdieus förklarande teorier om socialt kapital. Med hjälp av en observation och fem intervjuer undersöker jag hur ämnet undervisas i gymnasieskolan och hur detta påverkar förståelsen av ämnet. Genom en textanalys av Skolverkets styrdokument för Estetiska programmets inriktning bild och form undersöker jag hur konst definieras som kunskapsbegrepp. Sammanfattningsvis pekar resultatet av undersökningen på att konstämnet i utbildning på gymnasieskolan saknar en reell koppling till professionell kunskap inom ämnet. Detta påverkar i sin tur elevernas kunskaper inom ämnet på ett sannolikt negativt sätt och minskar sanolikt deras möjligheter till fortsatta studier i konstämnet
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject konstämnet
estetiska programmet
konstnärlig utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13439 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics