Invandrare med diabetes - att stötta och bemöta ur ett transkulturellt perspektiv

DSpace Repository

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. Omstart kommer att ske snart igen!!

Invandrare med diabetes - att stötta och bemöta ur ett transkulturellt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Invandrare med diabetes - att stötta och bemöta ur ett transkulturellt perspektiv
Author Ivarsson, Catarina ; Hallgren, Hillevi
Date 2004
English abstract
Invandring sker i Sverige idag i allt större utsträckning och högre krav ställs på den transkulturella omvårdnaden. Med detta som grund utformades studiens syfte som var att genom litteraturstudie undersöka hur invandrare med diabetes mellitus typ 2 upplever hälsa samt kunskapens betydelse för patientens följsamhet till givna råd och ordination. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar Hur upplever invandrare med diabetes mellitus typ 2 sin hälsa och vad har de för kunskap kring sin sjukdom? samt Kring vilka områden i den invandrades liv behöver sjuksköterskan ha kunskap för att på bästa sätt kunna påverka och tillmötesgå denna? Efter att kritiskt granskat 9 vetenskapliga artiklar mynnade resultaten ut i tre teman som svarar på frågeställningarna. Dessa teman är Hälso- och sjukdomsuppfattning, Faktorer som påverkar den invandrades agerande och Religion, kultur och kommunikation. Studiens teman stöttar och anknytes till Leiningers sunrise-modell.
Swedish abstract
Immigration is today happening in Sweden to a great extent and this requires a higher level of demands within the transcultural nursing. With this fact as a base to our literature review the aim of the study was developed. This was to investigate how immigrants with diabetes mellitus type 2 experience health and to find out the importance of knowledge related to the patients compliance of given advise and prescriptions. On the basis of the aim the following questions of issue was formulated: How do immigrants with diabetes mellitus type 2 experience their health and what knowledge do they possess concerning their illness? and Within which areas of the immigrants life is it important for the nurse to gain knowledge in order to affect and oblige him or her? A critical review of nine scientific articles emerged in three themes that answer the questions of issue. These themes are: Experience of health and illness, Factors that influence the immigrants acting and Religion, culture and communication. The themes of the study support and relates to Leiningers sunrise model.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diabetes Mellitus typ 2
invandrare
hälsouppfattning
transkulturell omvårdnad
sunrise-modellen
Handle http://hdl.handle.net/2043/1344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics