Föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättningar

DSpace Repository

Föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättningar
Author Holmgren, Helena ; Norrman, Jennie
Date 2012
Swedish abstract
Holmgren, Helena och Norrman, Jennie (2011). Föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättningar (Parents’ experiences of living with children with disabilities). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogprogrammet, Malmö högskola. Att bli förälder innebär för många en stor omtumlande upplevelse. Ett föräldraskap är oftast präglat av lycka, drömmar, visioner och förhoppningar. Men för alla föräldrar blir inte känslorna detsamma. Att få ett barn med funktionsnedsättning kan för många bli en traumatisk upplevelse som präglas av ovisshet. Syftet med denna studie är att lyfta fram, belysa, tolka och öka förståelsen för föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättningar. Vår tanke med studien väcktes dels utifrån eget intresse och dels för att vi hade en förhoppning om att det skulle kunna öka förståelsen hos oss som blivande specialpedagoger, andra pedagoger och hos dem som möter dessa familjer dagligen. De teoretiska ingångar som lyftes fram är begreppet KASAM (känsla av sammanhang), systemteori, anknytningsteori och kristeori. Vi valde att genomföra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med hermeneutiken som utgångspunkt, vilken även låg till grund för vår tolkning och analys av det empiriska materialet. I studien deltog fem föräldrar, varav samtliga mödrar. I studiens resultat och ur vår analys framkom att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplevde vardagen mer påfrestande än andra familjer. Stöd och insatser som lyftes fram och ansågs underlätta tillvaron var LSS och habiliteringen. Det centrala i studien var bemötandet från omgivningen och de professionella, vilket visade på både positiva och negativa upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Funktionsnedsättning
Förhållningssätt
Föräldrar
Professionella
Specialpedagog
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/13448 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics