Bemötande efter plötsligt dödsfall. En litteraturstudie om närståendes behov.

DSpace Repository

Bemötande efter plötsligt dödsfall. En litteraturstudie om närståendes behov.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bemötande efter plötsligt dödsfall. En litteraturstudie om närståendes behov.
Author Abrahamsson, Tina ; Högardh, Jenny
Date 2004
English abstract
Tanken med denna studie var att kritiskt granska och redovisa resultatet från vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien syftade till att ta reda på hur man bör bemöta en närstående i kris, när den närstående har förlorat någon eller löper risk att förlora någon. Dessutom besvaras om vårdpersonalen uppfyller de närståendes behov. Denna litteraturstudie riktar sig främst till sjuksköterskor. Vår förhoppning var att ge ett redskap för att kunna förbättra omvårdnaden av de närstående. I resultatet påvisades fyra teman som var viktiga i bemötandet. Dessa var: information, närhet, enskildhet och utbildning. I slutet av arbetet ges rekommendationer för sjuksköterskan att använda i mötet med närstående. Rekommendationerna utgick från de vetenskapliga artiklarna.
Swedish abstract
The idea of this study was to critically examine and account for the result found in scientific articles from databases. The aim of this literature review was to investi-gate how nurses can encounter a bereaved person in a crisis situation. Also the encounter of a person at risk of losing someone. Additionally, we investigated if the nursing staff fulfilled these needs. This literature review foremost addresses registered nurses. We hoped to give a tool that enables nurses to improve the care of the suddenly bereaved. The results showed four themes that were important in the encounter of bereaved. The themes were: information, closeness, privacy and education. In the last part of this review, guidelines for nurses to use in the encounter with bereaved are pro-posed. The guidelines emanated from the scientific articles.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
kris
närstående
sjuksköterska
plötslig död
Handle http://hdl.handle.net/2043/1346 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics