Bemötande av anhöriga vid traumatiska dödsfall - En litteraturstudie om omhändertagandet av de anhöriga och deras behov

DSpace Repository

Bemötande av anhöriga vid traumatiska dödsfall - En litteraturstudie om omhändertagandet av de anhöriga och deras behov

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bemötande av anhöriga vid traumatiska dödsfall - En litteraturstudie om omhändertagandet av de anhöriga och deras behov
Author Andréasson, Maria ; Kardell, Morgan
Date 2004
English abstract
Traumatiska dödsfall drabbar anhöriga hårt och ett snabbt och professionellt bemötande kan underlätta krisbearbetningen. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på dels hur anhöriga efter traumatiska dödsfall tas om hand och hur sjuksköterskor uppfyller de anhörigas behov samt hur sjuksköterskan kan förbereda sig inför detta möte med de anhöriga. Metoden i detta arbete bestod av en litteraturstudie. Detta har gjorts genom att vi kritiskt granskat ett antal artiklar inom detta område. Resultatet visar hur en sjuksköterska kan bemöta anhöriga vid traumatiska dödsfall. Detta ser man i de teman vi valt ut. Dessa är anhörigrum, personalutbildning, skriftlig information, typ av språk, omständigheter kring dödsfallet samt protokoll och åtgärdsplan. I arbetet diskuterar vi som författare hur en sjuksköterska skulle kunna förbättra omhändertagandet av anhöriga och det ges också en grund i hur anhöriga i sorg reagerar och hur bearbetningsprocessen fortskrider. Vår förhoppning är att denna studie ger en god insikt i arbetet att ge en bra omvårdnad till de anhöriga.
Swedish abstract
Traumatic deaths hit relatives hard and a fast and professional encounter can make crisis management easier. The purpose of this literature review is to find partly how relatives after traumatic deaths are taken care of and how nursing staff fulfil the relatives' needs and also how nurses prepare themselves before this encounter with the realatives. The method in this study consists of a literature review. This was done through critical examining a number of articles within this area. The result shows how a nurse could encounter relatives after traumatic deaths. This is shown in the themes we have chosen. These are relative room, staff training, written information, type of language, circumstance round dead and also protocol and action plan. In this work, we discuss as writers how a nurse should and could improve the attention of relatives and it also gives a basis in how relatives in grief reacts and how the ar-rangement process proceeds. Our hope is that this study gives a good understanding in the work of giving a good care of the relatives.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhörig
bemötande
kommunikation
kris
plötslig död
sjuksköterska
sorgreaktion
närstående
Handle http://hdl.handle.net/2043/1348 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics