Drama i marginalen

DSpace Repository

Drama i marginalen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Einarsson, Anneli
dc.date.accessioned 2012-02-28T11:55:02Z
dc.date.available 2012-02-28T11:55:02Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 65 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13483
dc.description Denna uppsats är en del i en masterexamen i pedagogik och behandlar diskursanalys av fyra uppsatser, skrivna av studenter som läst kurserna Pedagogiskt drama 90 hp på Malmö högskola. Syftet med undersökningen har varit att beskriva och analysera hur studenterna formulerar sig kring dramapedagogik och vilka eventuella mönster som uppstår i deras texter och vilka diskurser som därför kan identifieras. Jag har också använt mig av Lindströms teori (2008) om läroformer inom Estetiska lärprocesser och Marners idéer om argument för estetiska ämnen i skolan (2004), för att analysera studenternas uppsatser. I diskursanalysen har jag kommit fram till att fyra diskurser kan identifieras i studenternas texter. Dessa diskurser har jag benämnt: kunskaps-diskurs, ämnes-diskurs, metod-diskurs och social diskurs. Det finns spår av alla diskurser i alla fyra uppsatser men mest uttalad är metod-diskursen och den sociala diskursen. Lindströms (2008) teori bygger på idéer om att man kan beskriva fyra lärandeformer inom estetiska lärprocesser och dessa kallar han I, OM, MED och GENOM. Men hjälp av denna teori har jag gett förslag på hur man skulle kunna applicera detta på dramapedagogik. Jag har i samband med detta kopplat ihop de diskurser som framträder i studenternas uppsatser med Lindströms läroformer: OM drama relateras till metod-diskursen, I drama till ämnesdiskursen, MED drama kopplas till kunskaps-diskursen och GENOM drama till den sociala diskursen. Syftet med detta har varit att fortsätta utveckla teoretiska verktyg för att beskriva, problematisera och analysera dramapedagogik och sätta in den i ett större sammanhang. en_US
dc.description.abstract This paper is part of a Masters degree in Education and treats discourse analysis of four essays written by students who have studied courses Educational Drama 90 hp at Malmö University. The purpose of the study was to describe and analyze how students express themselves about Educational Drama and what possible patterns that occur in their texts and the discourses which can therefore be identified. I have also used Lindström's theory (2008) on educational approaches at the Aesthetic learning processes and Marners ideas about arguments for the arts in schools (2004), to analyze students' essays. In discourse analysis, I have come to the conclusion that four discourses can be identified in students' texts. These discourses, I have called: Knowledge discourse, subject-discourse, methodological discourse and social discourse. There are traces of all discourses in all four papers, but most pronounced is the method of discourse and social discourse. Lindström’s (2008) theory is based on ideas that one can describe four forms of learning in aesthetic learning processes, and these he calls ABOUT, IN, WITH and THROUGH. By using this theory I have given suggestions on how to apply them to Educational Drama. I have in connection with this pairing the discourses that appear in students' essays with Lindström's educational forms: ABOUT drama is related to methodological discourse, the subjectdiscourse can be related to IN drama, WITH drama can be linked to the knowledge discourse and THROUGH drama relates to the social discourse. The purpose of using this theory has been continuing to develop theoretical tools to describe, formulate and analyze Educational Drama and put it in a larger context. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Pedagogiskt drama, estetiska lärprocesser, diskursanalys, pedagogik. en_US
dc.title Drama i marginalen en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Masteruppsats ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics