Att skriva sig till läsning

Details

Files for download
Icon
Att skriva sig till ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att skriva sig till läsning
Author Rylander Berlin, Linda
Date 2012
Swedish abstract
Rylander Berlin, Linda (2011), Att skriva sig till läsning. Malmö högskola: Lärarutbildningen Detta examensarbete handlar om läs- och skrivinlärning. Framförallt kommer jag att lyfta ASL (att skriva sig till läsning) för att få pedagogernas syn på metoden. Syftet med arbetet är att få fram hur eleverna utvecklas i skolan genom ASL och hur pedagogerna ser på detta, och hur det enligt tidigare forskning kommer sig att det är en stor del elever som har läs- och skrivsvårigheter. Arbetet kommer att utgå ifrån tre frågeställningar: Hur arbetar lärarna med läs– och skrivinlärning? Hur ser lärarna på elevernas läs- och skrivkompetens? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med ASL? För att få svar på dessa frågor kommer jag att göra en kvalitativundersökning det vill säga, jag kommer att intervjua fyra olika lärare varav tre arbetar med ASL, den fjärde läraren arbetar med olika metoder, men är väldigt positivt inställd. Undersökningsresultatet visar att lärarna är väldigt positivt inställda. Enligt lärarna är eleverna positiva till metoden och visar ett stort intresse. Resultatet visar att det finns många fördelar, och väldigt lite nackdelar. Istället för som forskningen visar att läs- skrivsvårigheter har ökat, tycker pedagogerna till skillnad ifrån detta att eleverna kan väldigt mycket.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject ASL
lärarintevjuer
lärarperspektiv och läs- och skriutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13569 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics