Reumatoid artrit hos kvinnor. En litteraturstudie om kvinnliga patienters upplevelser av att leva med reumatoid artrit.

DSpace Repository

Reumatoid artrit hos kvinnor. En litteraturstudie om kvinnliga patienters upplevelser av att leva med reumatoid artrit.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Reumatoid artrit hos kvinnor. En litteraturstudie om kvinnliga patienters upplevelser av att leva med reumatoid artrit.
Author Hajdarevic, Senada ; Sudic, Ahmedina
Date 2004
English abstract
En av de större folksjukdomarna som tillhör reumatologin är reumatoid artrit och den är tre till fyra gånger vanligare bland kvinnor. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnliga patienters upplevelser av att leva med reumatoid artrit. Metoden, en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar uppfyllde kravet på vetenskaplighet enligt Polit, Beck & Hungler (2001) och ligger till grund för detta arbete. Ur resultatet framkommer fem huvudteman och tio underteman som belyser kvinnliga patienters upplevelser av att leva med reumatoid artrit. Huvudtemana är: a) smärta, b) utveckling, c) relationer, d) välbefinnande och e) framtid. Resultatet av denna studie visar att kvinnor som lever med reumatiod artrit upplever smärta som den största påfrestningen, vilket påverkar deras dagliga liv. Kvinnornas osäkerhet angående smärtan har inverkan på kvinnornas psykologiska väl-befinnande, relationer både med familjen och vänner samt deras framtid.
Swedish abstract
One of the bigger national diseases that belongs to the field of rheumatology is rheumatoid arthritis and it is three to four times more usual among women. The purpose of this study was to describe female patients' experience of living with rheumatoid arthritis. The method, was a review of the literature with eight articles accomplished the criteria for scientific quality done in the accordance to Polit, Beck & Hungler (2001) and are the bases to the conclusions of this study. The result shows five main themes and ten sub themes that illuminate the female patient's experience of living with rheumatoid arthritis. The main themes are: a) the pain, b) the development, c) the relation, d) the well-being and e) the future. These findings show that women who live with rheumatoid arthritis experiences pain as the greatest stress which influences their daily lives. Women's uncertainty about the pain has an influence on women's psychological well-being, relations with families and friends and their futures.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kvinnor
reumatoid artrit
smärta
upplevelser
välbefinnande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics